FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM TASARIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİK ALGILARI, BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ


THE EFFECTS OF DIFFERENTIATED INSTRUCTIONAL DESIGN ON STUDENTS’ SELF-EFFICACY BELIEFS, METACOGNITIVE SKILLS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT


Defne YABAŞ & Yrd.Doç.Dr, Sertel ALTUN


ÖZET
Çalışma, farklılaştırılmış öğretim tasarımını merkeze alarak, bu tasarımın öğrencilerin akademik başarıları, bilişüstü becerileri ve öz-yeterlik algıları üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada öntest-sontest deney deseni kullanılmış, deney grubu Esenler Cumhuriyet İlköğretim Okulu altıncı sınıfa devam eden 25 öğrenciden oluşmuştur. Farklılaştırılmış öğretim tasarımı matematik dersi ondalık kesirler ünitesi için hazırlanmıştır. Çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılmış akademik başarı testi, Üredi (2005) tarafından Türkçe’ye uyarlanan bilişüstü beceri ölçeği ile öz-yeterlik algısı ölçekleri uygulamadan önce ve sonra olmak üzere iki defa deney grubuna uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin akademik başarı testi, bilgi, kavrama ve uygulama test puanları, bilişüstü beceriler ve öz-yeterlik algıı puanları arasında sontest lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bu bulgular araştırmanın başında belirlenen üç denenceyi de desteklemiştir.


ABSTRACT
This study focuses on differentiated instructional design by investigating the effect of the design on students’ metacognitive skills and self efficacy. The research has a pretest-posttest design and the treatment group consists of 25 sixth grade students, who are attending Esenler Cumhuriyet Primary School. Achievement test, developed by the researcher, and metacognitive skills and self efficacy perception scales, which are adapted by Üredi (2005), are implemented twice, before and after treatment. All instruments’ reliability and validity analyses had been controlled. The results of the study show that there are significant and positive differences between pretests and posttests of total academic achievement, knowledge, comprehension and application questions, metacognitive skills and self efficacy scores. These results support all the three hypthoseses of the study.


ANAHTAR KELİMELER: Farklılaştırılmış öğretim tasarımı, öz-yeterlik algısı, bilişüstü beceriler, akademik başarı, matematik öğretimi.


KEYWORDS: Differentiated instructional design, self efficacy, metacognitive skills, academic achievement, mathematics education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education