PROJE TABANLI “KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE BİLGİSİ” DERSİ


PROJECT BASED “COMPARATIVE COUNTRY KNOWLEDGE” COURSE


Yrd. Doç. Dr. Şerife ÜNVER & Prof. Dr. Ayten GENÇ


ÖZET
Eğitim Fakültelerinin öğretmen yetiştiren programlarının yeniden düzenlenmesi çerçevesinde 2006–2007 öğretim yılından itibaren okutulmak üzere Almanca Öğretmenliği Lisans Programlarına “Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi” adlı bir ders konulmuştur. Bu ders 2008–2009 öğretim yılı bahar yarıyılında Hacettepe Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Lisans Programında, sadece yabancı ülke ve ülkeler hakkında bilgi aktarılan ya da kültürlerarası konuların kuramsal ele alındığı bir ders olarak yürütülmemiştir. Dersin hedefleri, içeriği, etkinlikleri, yöntemi, malzemesi ile değerlendirme ölçütleri kültürlerarası yaklaşım çerçevesinde tanımlanıp projelendirilmiş ve geleceğin Almanca öğretmenlerinin yabancı kültürle sağlıklı etkileşimin koşulu duyarlılığı geliştirebilmesine yönelik bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada ise, projelendirilerek yürütülen söz konusu “Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi” dersi öğrenci kazanımları açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirme, projenin süreç, ürün ve kazanımlarına ilişkin öğrenci görüşleri olmak üzere üç ana ölçüt çerçevesinde ele alınmış ve projenin dinamizmini sağlayan etkinliklerin tümünün öğrencinin kültürlerarası gelişimi için etkili bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
Parallel with the reorganization of teacher training programs in Education Faculties, a course named “Comparative Country Knowledge” was introduced to be given in German Language Teaching Undergraduate Program since 2006-2007 academic year. This course was not used as a course transferring information about foreign countries or handling intercultural issues in a theoretical way in 2008 2009 spring term in Hacettepe University German Language Teaching Undergraduate program. Aims, content, activities, method, material and evaluation criteria were defined and organized with an intercultural approach and it was utilized as an opportunity for the prospective German language teacher’s development of sensibility to interact healthfully with the foreign culture. In this study, “Comparative Country Knowledge” course conducted by a project has been evaluated in terms of student acquisition. Evaluation has been handled within respect to student opinions about the process, product and acquisition of the project as the three main criteria and it has been found that all activities creating the dynamism of the project are efficient tools for the intercultural development of students.


ANAHTAR KELİMELER: Karşılaştırmalı ülke bilgisi, yapılandırmacı yaklaşım, proje tabanlı ders, Almanca öğretmenliği


KEYWORDS: Comparative country knowledge, constructivist approach, project based course, German language teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education