ALMANCA ÖĞRETİMİNDE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DİL KULLANIMLARI


LANGUAGE USE OF VERY YOUNG LEARNERS IN GERMAN CLASSROOM AT PRESCHOOL


Assist. Prof. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL


ÖZET
Erken yaşta yabancı dil öğrenimi konusunda yayımlanan Avrupa Birliği araştırma raporlarına göre, çocukların yabancı dili hem yaratıcı hem de kalıplaşmış biçimde kullanmalarını sağlamak büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada okul öncesi Türk çocuklarının yaratıcı ve kalıplaşmış dil kullanımlarının saptanmasına, kategorize edilmesine ve yorumlanmasına yönelik mikro ölçekli bir araştırma yapılmıştır. Bunun için iki olgu üzerinde yoğunlaşılmıştır: 1. Derste öğretmenin talebi üzerine gerçekleşen önceden öğrenilmiş kalıplara dayalı dil kullanımı; 2. Derste öğretmenin talebi üzerine gerçekleşmeyen yaratıcı dil kullanımı. Yapılan sınıf içi gözlemler ve görüşmeler sonrasında öğrenme süreçleri ve öğrenmeyi etkileyen faktörler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Türkiye’de okul öncesi Almanca öğretimindeki sorunlara ve fırsatlara değinilmiştir.


ABSTRACT
According to the published European Union Research reports about foreign language learning at an early age, supporting the foreign language use of children for it to go beyond being used in a mechanic way carries great importance. What is ideal here is to enable the use of foreign language both in a creative and structural way. Through the micro scale research carried out in this study, there has been an attempt to identify, categorize and evaluate Turkish children’s use of creative and structural language together at preschool. For this reason, the focus is drawn on two assumptions: 1. The language use based on previously learned structures realized as a result of the teacher’s will, 2. creative use of language not realized as a result of the teacher’s will. An attempt has been made to figure out the factors affecting the learning processes and learning after the observations and interviews carried out in the classroom. Within this framework, the problems and possibilities in the teaching of German language at preschool in Turkey are mentioned.


ANAHTAR KELİMELER: okul öncesi Almanca öğretimi, ders gözlemi, öğrenme tutumu, dil kullanımı.


KEYWORDS: German language teaching at preschool, class observation, learning attitude, language use.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education