EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ MERKEZLERİNİN İŞLEVLERİNE İLİŞKİN EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ


THE VIEWS OF THE EDUCATIONISTS TOWARDS THE FUNCTIONS OF THE EDUCATION TECHNOLOGIES CENTRE


Doç. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, Nihat EKİZOĞLU & Akile EKİZOĞLU


ÖZET
Bu çalışmada eğitimcilerin görüşleri çerçevesinde eğitim teknolojileri merkezlerinin işlevlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya toplam 133 eğitimci katılmıştır. Bu eğitimciler; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı eğitim uzmanları (n = 24, %18), okul yöneticileri (n = 44, %33.1), öğretmenler (n = 41, %30.8) ve akademisyenler (n = 24, %18) olarak gruplandırılmıştır. Çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve geçerlik ve güvenirlik çözümlemeleri yapılan 5’li Likert türündeki “Eğitim Teknolojileri Merkezlerinin İşlevlerini Belirleme” adlı veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan eğitimciler veri toplama aracında eğitim teknolojileri merkezlerinin işlevlerini belirlemeye yönelik hazırlanan maddelerin genelini % 89 düzeyinde olumlu görüş bildirerek onaylamışlardır.


ABSTRACT
The aim of this study is to present the functions and responsibilities of Educational Technologies Centre (ETC), with the help of opinions from the educationists. A total of 133 educationists have been included in this study where 18% of educationists were educational experts from Ministry of Education in North Cyprus, 33.1% were school headmasters, 30.8% were school teachers, and 18% were academicians. The data was collected by questionnaires named “The Functions of the Educational Technologies Center” which was prepared after reviewing the related Literature. The Alfa reliability of the questionnaire is 0.98. The educationalist approved 89% of items in the questionnaires.


ANAHTAR KELİMELER: eğitim teknolojisi, eğitim teknolojileri merkezleri, eğitim destek ofisleri


KEYWORDS: eğitim teknolojisi, eğitim teknolojileri merkezleri, eğitim destek ofisleri

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education