İNTERNET ÇAĞINDA FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE YAZILI İLETİŞİM BECERİSİ


WRITING SKILLS IN TEACHING FFL IN THE INTERNET ERA


Assist. Prof. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLI


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, özellikle Fransızca olmak üzere, yabancı dil öğretimi/öğreniminde internetin yeri ve rolünü belirlemektir. İlk aşamada yabancı dil öğretmen adaylarının, internet kullanım amaçları, alışkanlıkları ve internete erişim olanakları belirlenmiştir. Araştırma grubu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğrencilerinden oluşmuştur. Anket sonuçları, yabancı dil öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğunun bilgiye ulaşmak, derslerine katkı sağlamak ve iletişim amacı ile internet kullandıklarını göstermiştir. Bu nedenle, ikinci aşamada elektronik iletişimin söylemsel özelliklerini tanımlamak amacı ile internet iletilerinin içerik çözümlemelerine yer verilmiştir. Bu inceleme sonucunda internetin uygulamalı dil öğrenme olanağı sunan bir araç olarak Fransızcanın yabancı dil olarak öğretiminde iletişim becerisi geliştirmede katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ancak, internetin, örneğin dil yanlışlarının sıklığı, noktalama işaretlerinin ve bağlaçların kullanılmaması gibi bazı söylemsel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, Fransızca yazılı iletişim becerisi kazanımında olumsuz etkilerinin de olabileceği gözlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to explore the role of the Internet in foreign language teaching/ learning. Firstly, the internet using habits and the attitudes of the students towards accessing internet were determined. The research sample consisted of students in the faculty of education at Hacettepe University. The findings indicated that these subjects used internet to achieve knowledge, get help for the preparation of courses, and communicate. For this reason, the content analysis of the e-mails was examined. As a result, it can be speculated that the internet, as a medium for learning a foreign language in practice, contributes to the development of communication in learning French as a foreign language. However, considering the frequency of errors, the absence of connectors and punctuation marks, effacing of limits between the spoken language and the written language, the internet has also negative effects in the development of writing skills in FFL.


ANAHTAR KELİMELER: Yabancı dil öğretimi, internet dili, internet ve yazı dili


KEYWORDS: Foreign language teaching, internet language, internet and writing

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education