EĞİTİM FAKÜLTESİNDE HİZMET KALİTESİNİN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ÖLÇEĞİ(EF-ÖMÖ) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


ASSESSING SERVICE QUALITY IN FACULTY OF EDUCATION VIA STUDENT SATISFACTION SCALE (FE-SSS)


Yrd.Doç.Dr. Ali E. ŞAHİN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin kendilerine sunulan eğitim hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, İlköğretim Bölümünün Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dallarına 2005-2006, 2006-2007 ve 2007-2008 öğretim dönemlerinde devam eden üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri arasından seçkisiz yöntemle belirlenen 870 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen “Eğitim Fakültesi-Öğrenci Memnuniyet Ölçeği” kullanılarak öğrencilerin kendilerine sunulan eğitim hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri altı alt boyutta belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin memnuniyet düzeyleri ardışık üç yıl içinde genel olarak artış gösterse de son uygulamanın gerçekleştirildiği 2007-2008 öğretim yılı itibarıyla özellikle yönetim, kaynaklar ve bilgisayar olanakları alt boyutlarında “oldukça düşük” düzeyde gerçekleştiği, öğretim elemanları, danışmanlık ve ders programları alt boyutlarında ise öğrenci memnuniyetinin “orta” düzeyde sağlandığı belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the satisfaction levels of the students of Elementary Education Department at Hacettepe University with regard to educational services provided by the Department. The study group of the research, consisting of 870 students, were chosen randomly from the junior and senior students who attanded the divisons of Classroom Teaching, Science Education, Elemantary Mathematics Educatin, and Early Childhood Education in the academic years of 2005-2006, 2006-2007, and 2007-2008. Using “Education Faculty- Student Satisfaction Scale” developed by researcher, students were offered to determine their level of satisfaction in six sub-dimensions. Students’ satisfaction levels for three consecutive years, in general increased, but also the application performed in 2007-2008 academic year, especially in sub-dimensions of management, recources, and computer resources, “very low” level is realized; in the sub-dimensions of teaching stuff, consultancy and teaching programs “medium” level has been identified.


ANAHTAR KELİMELER: yüksek öğretim, yüksek öğretimde kalite, öğrenci memnuniyeti.


KEYWORDS: higher education, quality in higher education, student satisfaction

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education