5E ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN HÜCRE KONUSUNDAKİ BAŞARI VE BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARINA OLAN ETKİSİ


EFFECTIVENESS OF 5E LEARNING CYCLE INSTRUCTION ON STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN CELL CONCEPT AND SCIENTIFIC EPISTEMOLOGICAL BELIEFS


Devrim KAYNAR, Assoc. Dr.Ceren TEKKAYA & Assoc. Dr. Jale ÇAKIROĞLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı 5E öğrenme modelinin 6.sınıf öğrencilerinin hücre konusundaki başarı ve bilimsel epistemolojik inançları üzerine etkisini araştırmaktır. Epistemolojik İnanç ölçeği ve Hücre Kavram testi dört ayrı sınıfta okuyan toplam 153 altıncı sınıf öğrencisine ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Uygulamada iki sınıf deney ve kontrol grubu olarak seçilmiştir. Deney grubundaki öğrenciler dersi 5E öğrenme modeli ile işlerken, kontrol grubundaki öğrenciler dersi geleneksel öğretim yöntemi ile işlemişlerdir. Veriler çokyönlü varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar her iki grup arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, 5E öğrenme modeli ile öğrenim gören deney grubu öğrencilerinin hücre konusundaki başarılarının ve bilimsel epistemolojik inançlarının, kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur.


ABSTRACT
This study investigated the effectiveness of 5E learning cycle on 6th-grade students’ achievement of cell concepts, and their scientific epistemological beliefs. Epistemological Belief Questionnaire and the Cell Concept Test were administered as pre-test and post-test to a total of 153 sixth grade students in four intact classes of an elementary school. Two classes were randomly assigned as control and experimental groups. Experimental groups received 5E learning cycle instruction and control groups received traditional instruction. The data were analyzed using multivariate analysis of covariance. Results showed that treatment had a significant effect on the collective dependent variables. Univariate ANOVAs indicated a statistically significant mean difference between experimental and control groups regarding cell concepts achievement and epistemological beliefs in the favor of experimental groups.


ANAHTAR KELİMELER: hücre, 5E öğrenme modeli, bilimsel epistemolojik inançlar


KEYWORDS: cell, 5E learning cycle, scientific epistemological beliefs.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education