FARKLI KÜLTÜRLERDEN GELEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜŞÜNME STİLLERİ


THINKING STYLES OF CANDIDATE TEACHERS WHO COME FROM DIFFERENT CULTURES


Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILDIZLAR


ÖZET
Bu araştırmada KKTC Atatürk Öğretmen Akademisi’nde okuyan öğretmen adayları ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan öğretmen adaylarının düşünme stilleri kültür değişkeni açısından incelenmiştir. Araştırma, Akademi’de okuyan 102 kız ve 44 erkek; Türkçe Öğretmenliği’nde okuyan 41 kız ve 74 erkek öğrenciden toplanan veriler üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada Sternberg ve Wagner (1992) tarafından geliştirilen “Düşünme Stilleri Envanteri” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının düşünme stillerinin kültüre göre, anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir. Türkçe Öğretmenliği Bölümünde okuyan öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine güre “içe dönük” düşünme alt boyutunda erkekler lehine anlamlı şekilde farklılık gösterdiği, Öğretmen Akademisinde okuyan öğretmen adaylarında ise “tutucu” düşünme alt boyutunda erkekler lehine anlamlı şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Farklı kültürlerden gelen öğretmen adaylarının farklı düşünme stillerine sahip oldukları bulunmuştur.


ABSTRACT
The relationship between culture variable and thinking styles of candidate teachers who study at TRNC Atatürk Teachers Academy and who study at Cyprus International University, Education Faculty, Turkish Language Teaching Department is analyzed in this research. The research held on the data that were collected from 102 female and 44 male students who study at the Academy and 41 female and 74 male students who study in Turkish Language Teaching. “Thinking Styles Inventory developed by Sternberg ve Wagner (1992)” was used in the research. Findings, as a result of the research, show that thinking styles of the candidate teachers differentiates meaningfully in terms of culture. It was determined that candidate teachers who study in Turkish Language Teaching show meaningful differentiation in favor of males in the “introvert” sub-dimension according to gender variable; and it was also determined that candidate teachers who study in the Academy show meaningful differentiation in favor of males in the “conservative” sub-dimension according to gender variable. It was found that the teacher candidates who come from different cultures have different thinking styles.


ANAHTAR KELİMELER: düşünme, stil, düşünme stilleri, kültür


KEYWORDS: thinking, style, thinking styles, culture

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education