ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR OKURYAZARLIK ALGILARI İLE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ


THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTIVE TEACHERS’ COMPUTER LITERACY PERCEPTION AND THEIR ATTITUDES TOWARDS INTERNET USAGE


Assist. Prof. Dr. Canan YANIK


ÖZET
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanılabilmesinin önkoşulu bilgisayar okuryazarı olmak ve internet kullanmaktır. Bu çalışmada Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde (ADPÜ) öğrenim gören Azeri öğretmen adaylarının bilgisayar özyeterlik algıları ve internet kullanımına yönelik tutumları bölüm ve bilgisayar kullanım sıklığı değişkenleri açısından ele alınmıştır. Öğrencilere “Kişisel Bilgi Formu”, “İnternet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Bilgisayar Özyeterlik Algısı Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, bölümlerine göre Azeri öğretmen adaylarının bilgisayar özyeterlik algılarının “temel beceriler, programlama ve bilgisayar farkındalığı” düzeylerinde fark bulunurken “yazılım becerilerine başvurma”da fark görülmemiştir. Öğrencilerin “internetin araştırmada kullanımı ve öğretimde kullanımından hoşlanma” faktörlerine yönelik tutumları farklılık gösterirken; “internetin öğretimde, sosyal etkileşimde, iletişimde ve bilgi paylaşımında kullanımı” faktörlerine yönelik tutumlarında fark bulunmamıştır. Bilgisayar kullanım sıklığının da bilgisayar okuryazarlığı ve internet kullanımını etkilediği sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin; “bilgisayar okuryazarlık düzeylerine ilişkin algıları” ile “internetin alt faktörlerine yönelik tutumları” arasında; “programlama düzeyleri ile internetin araştırmada kullanımına yönelik tutumları” hariç, diğerlerinde pozitif ilişki tespit edilmiştir.


ABSTRACT
Computer literacy and internet usage are two prerequisites for integration of the developments in information and communication technologies (ICT) into education. This study was carried out on Azerbaijani teachers candidates’ attending at Azerbaijan State Pedagogy University (ASPU) to reveal their perceptions in relation to their computer literacy and their attitudes towards sub-factors of internet usage, on the basis of the variables of “department” and “frequency of computer usage”. Students were administered “Personal Information Form”, “Attitude towards the internet Usage Scale” and “Computer Literacy Perception Scale”. Findings obtained from the study showed that computer literacy perceptions of Azerbaijani teachers candidates’, based on the variable of “department”, differed significantly at the level of “basic skills, programming and computer awareness” and that no significant difference was observed in “applying software skills”. While student attitudes towards “enjoying use of internet for search and in teaching” factors differed at a statistically significant level; no such difference was recorded in their attitudes towards the factors of “use of internet in teaching, social interaction, communication and information exchange”. It was concluded that also frequence of computer usage had effect on the computer literacy and internet usage. A positive relationship was found between “student perceptions about their computer literacy levels” and “student attitudes towards internet sub-factors”, except “student perceptions about programming level” and “student attitudes towards use of internet for search”.


ANAHTAR KELİMELER: bilgisayar okuryazarlığı, internet kullanımı, teknoloji, tutum, algı


KEYWORDS: computer literacy, internet usage, technologies, attitudes, perceptions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education