FİZİK EĞİTİMİNDE BAZI TERİMLERİN ALGILANMASINDA DİLDEN KAYNAKLANAN FARKLILIKLAR


DIFFERENCES ARISING FROM LANGUAGE IN PERCEIVING SOME TERMS IN PHYSICS EDUCATION


Dr. Yasin ÜNSAL


ÖZET
Çeşitli kaynaklarda, özellikle ders kitaplarında, bazı terimlerin iki ya da daha fazla alternatifi bulunmaktadır. Bunlar genellikle yabancı dillerden gelen kelimelerden ve karşılıklarından oluşan alternatiflerdir. Bu durumun, öğrencilerin terimleri algılamalarında bir takım sıkıntılara yol açıp açmadığını, kavramsal algılamanın hangi alternatifler lehine olduğunu araştırmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada iki uygulama (U1, U2) yapılmış; örneklem grubunu, 2005– 2006 öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Lisans Programı öğrencileri oluşturmuştur. Sonuç olarak, tek bir terim çifti dışındaki diğer tüm terim çiftlerinde, yabancı kökenli sözcüklerle ifade edilen terimlerin genelde Bloom Taksonomisi’ne göre daha düşük düzey beceri gerektiren davranışlarda; Türkçe kökenli sözcüklerle ifade edilen terimlerin ise genelde daha üst düzey beceri gerektiren davranışlarda daha etkili sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuç ve değerlendirmelerin özellikle öğretmenler ve ders kitabı yazarları için faydalı olacağı, ayrıca diğer ülkelerde benzer çalışmaların yapılmasına ön ayak olabileceği düşünülmektedir


ABSTRACT
In several resources, especially in textbooks, there are two or more alternatives for terms. These terms generally come from foreign words and alternative equivalences of these words. The aim of the study is to investigate whether this situation causes students problems in perceiving the terms; in which alternatives, the conceptual perception is based on and in this context. Two applications (U1, U2) were made. The sample group is included student groups from 2005- 2006 academic year spring semester of Gazi University, Physics Education Undergraduate Programme. Consequently, in all term pairs except one; the terms expressed through foreign languages gave more effective in low level ability and the Turkish ones gave more effective results in generally high level ability to Bloom’s Taxonomy. Indicated results in this study and assessments obtained will be very beneficial for teachers and textbook writers. Besides, may get started for similar studies in other countries.


ANAHTAR KELİMELER: Taksonomisi, dil, algılama, fizik eğitimi, terim


KEYWORDS: Bloom Taxonomy, language, perception, physics education, term

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education