MATEMATİKSEL ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA VE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE ÖNERİSİ


A DISCUSSION ON MATHEMATICS LEARNING TASKS AND A CONCEPTUAL FRAMEWORK PROPOSAL


Arş. Gör. Dr. Işıkhan UĞUREL & Yrd. Doç. Dr. Esra BUKOVA-GÜZEL


ÖZET
Etkinlik kavramı ülkemizde yeniden yapılandırılan ve uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı (OMDÖP)’nda merkezi yere sahiptir. Etkinlik kavramının daha iyi anlaşılması için OMDÖP, yurtiçi ve yurtdışı matematik eğitimi alan yazını perspektifinden örnekleri ile birlikte ele alınarak sezgisel ve kavramsal olarak tartışılması yararlı olacaktır. Bu çalışmanın amacı, OMDÖP perspektifinden etkinliğin kavramsal algılanışı ve etkinliklerin yapısını, örneklerini, çeşitlerini irdelemek ve sonucunda yazarların perspektifinden bir sınıflandırmaya ulaşarak etkinlik kavramına yönelik bir tartışma, araştırma ve inceleme alanının doğmasına öncülük etmektir. Çalışmada matematik öğreniminde etkinlik kavramına ilişkin yapılan tanımlamalara yer verilmiş ve matematiksel öğrenme etkinliklerine yönelik bir sınıflandırmaya gidilmiştir. Bu bağlamda izomorfik etkinlik, izdüşümsel etkinlik, lineer ve bileşke etkinlik olarak yapılan 4 kategorideki sınıflandırmanın her kategorisine yönelik özellikler ve örnekler sunulmuştur. Söz konusu çalışmanın matematik öğrenimine ve matematik öğretmenlerine yararlı olacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
Tasks have a central role and important applications in the recently restructured High School Mathematics Teaching Curriculum (HSMTC) which has been implemented in Turkey. To be better understood the task HSMTC should be discussed intuitively and conceptually in terms of the national and international literature about mathematics education by handling it with its samples. The purpose of this study is to examine the conceptual understanding of activities, and the structure of various types of activities, and their applications in terms of the HSMTC’s perspective in order to generate a discussion and research environment, and reach a classification from the authors’ perspectives. In this study, definition of “task” followed by a classification in relation to mathematics learning is given. In this context, the characteristics and examples of classification are presented as isomorphic, projective, linear and composite task. It is expected that the study will guide mathematics teachers in the improvement of mathematics learning.


ANAHTAR KELİMELER: Etkinlik, matematiksel öğrenme etkinliği, matematiksel öğrenme etkinliği çerçevesi.


KEYWORDS: Task, mathematical learning task, a framework of mathematical learning task.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education