ÇEVRE OKURYAZARLIĞI, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK


ENVIRONMENTAL LITERACY, PRE-SERVICE TEACHERS, AND A SUSTAINABLE FUTURE


Doç. Dr. Gaye TEKSÖZ, Yrd. Doç. Dr. Elvan ŞAHİN & Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Ankara’daki devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinde çevre okuryazarlık düzeyini belirlemek, çevre okuryazarlığı alt boyutları arasındaki ilişkiyi ve bu alt boyutlar üzerinde cinsiyetin etkisini tespit etmektir. Bu amaçla oluşturulan “Çevre Okuryazarlığı Ölçeği” 2007-2008 bahar döneminde Ankara’daki 4 devlet üniversitesinin Eğitim Fakültelerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler çevre okuryazarlığını belirleyen çevre bilgisi, çevreye yönelik tutum, çevre ile ilgili kullanımlar ve çevre sorunlarına ilgi boyutlarında değerlendirilmiştir. Yapılan betimsel istatistik analizi sonuçlarına göre öğretmen adaylarının çevre bilgisi puanları yetersiz düzeydedir. Öte yandan sonuçlar, öğretmen adaylarının çevre odaklı düşünce biçimine ve olumlu yönde çevresel farkındalığa sahip olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlar eğitim fakültelerinde uygulanacak çevre eğitiminin içeriği konusuna ışık tutması ve başkentte yapılan bu çalışmanın Türkiye’deki diğer üniversitelere de örnek teşkil etmesi açısından önem taşımaktadır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine environmental literacy of pre-service teachers in 4 public universities in Ankara, to examine the relationships among the sub-dimensions of environmental literacy, and to investigate the effect of gender on these sub-dimensions. “Environmental Literacy Questionnaire” was administered in Education Faculties at 2007-2008 spring semester. The data were evaluated in 4 dimensions, as environmental knowledge, environmental attitudes, environmental uses, and environmental concerns. The results of descriptive statistics showed that environmental knowledge scores of the pre-service teachers were unacceptable. However, the responses showed that the participants had an ecocentric point of view and favorable environmental awareness. The results are promising to lead the studies related to environmental education at teacher education programs.


ANAHTAR KELİMELER: çevre okuryazarlığı, öğretmen adayları, cinsiyet


KEYWORDS: environmental literacy, pre-service teachers, gender

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education