İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İNANÇLARI


IN-SERVICE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ BELIEFS IN SCIENCE TEACHING PRACTICES


Assist. Prof. Dr. Elvan ŞAHİN, Assist. Prof. Dr. Mine IŞIKSAL & Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı (1) ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin fen öğretiminde reforma dayalı öğretim stratejileri ile geleneksel öğretim yöntemlerinin kullanımına yönelik inançlarını ve fen öğretimine yönelik öz-yeterlik algılarını belirlemek, (2) bu inançlara çalışmakta oldukları okul tipinin ve cinsiyetin etkisini incelemek ve (3) öğretmenlerin sorgulamaya dayalı öğretim stratejilerinin kullanımına yönelik inançlarının anlamlı belirleyicilerini tespit etmektir. Veriler, ‘Öğretim Pedagojilerine Yönelik Öğretmen İnançları Ölçeği’nin Türkçeye adaptasyonun 197 öğretmene uygulanmasıyla elde edilmiştir. Sonuçlara göre katılımcılar sorgulamaya ve teknoloji kullanımına dayalı öğretim stratejilerine yönelik güçlü inançlara sahipken geleneksel öğretim yöntemlerinin kullanımına yönelik kısmen daha zayıf inançlara sahiptirler. Sonuçlar aynı zamanda özel okullarda çalışan öğretmenlerin devlet okullarında çalışan öğretmenlere göre daha yüksek öz-yeterlik algısına sahip olduklarını göstermiştir. Teknoloji kullanımına yönelik inanç, öz-yeterlik algısı ve öğretmenlik tecrübesinin sorgulamaya dayalı öğretim stratejilerinin kullanımına yönelik inançları açıklamada anlamlı belirleyiciler arasında yer aldıkları bulunmuştur.


ABSTRACT
The present study aimed to (1) determine elementary school teachers’ beliefs in using reform-based instructional strategies and traditional teaching approaches in science classrooms as well as their self-efficacy beliefs in science teaching, (2) examine the effect of sex and school type on those beliefs, and (3) investigate the significant predictors of teachers’ beliefs in using inquiry-based teaching strategies. The data were collected through implementation of Turkish version of ‘Teacher Beliefs toward Instructional Pedagogies Questionnaire’ to 197 in-service teachers. The results reflected that the participants had strong favorable beliefs in using inquiry-based and technology-enhanced instructional strategies, whereas they did not hold strong beliefs to use traditionally-designed instructional strategies. The results also revealed that private school teachers had significantly higher self-efficacy beliefs than public school teachers. It was found that beliefs in using technology, self-efficacy, and experience in teaching were among the significant predictors of beliefs in using inquiry- based instructional strategies.


ANAHTAR KELİMELER: öğretmenler, inançlar, sorgulama, teknoloji


KEYWORDS: in-service teachers, beliefs, inquiry, technology

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education