BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE BİRLEŞTİRME TEKNİĞİ TEMELLİ ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARI, ÖZYETERLİK VE TUTUMA ETKİSİ


THE INFLUENCE OF JIGSAW TECHNIQUE-BASED TEACHING ON ACADEMIC ACHIEVEMENT, SELF-EFFICACY AND ATTITUDES IN BIOLOLOGY EDUCATION


Yrd. Doç. Dr. Pınar KÖSEOĞLU


ÖZET
Bu çalışmada birleştirme tekniğiyle yapılan işbirlikli öğretim ile öğretmen merkezli yöntemlerle yapılan öğretimin; akademik başarı, biyoloji öğretimi tutumu ve öz yeterliliği açısından yaratacağı farkları belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırma biyoloji öğretmenliği programı 3. Sınıf, fizyoloji dersinde öğrenim gören 36 öğrenci ile duyu organları konusunda 4 haftalık öğretim sürecinde yürütülmüştür. Araştırmada öntest sontest kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Deney grubu 20, kontrol grubu 16 kişiden oluşmuştur. Deney grubunda işbirlikli öğrenme yöntemlerinden birleştirme tekniği uygulanırken, kontrol grubunda öğretmen merkezli öğretim yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca görüşme kılavuzu kullanılarak öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda birleştirme tekniğinin, öğrencilerin akademik başarılarını, biyoloji öğretimine yönelik tutumlarını artırdığı ve biyoloji öğretimine yönelik öz yeterlilik üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda ise öğrencilerin tekniğe yönelik olumlu düşüncelerinin olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
This study aims at determining the differences between cooperative teaching through jigsaw technique and teaching via teacher centred methods in terms of academic achievement, attitudes towards and self-efficacy in biology teaching. The research was conducted for four weeks with 36 third year students of biology education in the physiology course concerning the sensorial organs. An experimental research model with pre-test/post-test control group was used in the research. The experimental group was composed of 20 participants whereas the control group was composed of 16 participants. Jigsaw technique, a cooperative learning method, was employed in the experimental group while the traditional teaching method was used in the control group. In addition, individual interviews were conducted using interview guides. Consequently, the jigsaw technique was seen to improve students’ academic achievement and their attitudes towards biology teaching with no significant influences on their self-efficacy. Interviews, however, demonstrated that students held positive views concerning the technique


ANAHTAR KELİMELER: biyoloji eğitimi, işbirlikli öğrenme yöntemi, birleştirme tekniği, öğrenci başarısı, özyeterlik, tutum.


KEYWORDS: biology education, cooperative learning method, jigsaw technique, student achievement, self-efficacy, attitudes

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education