ÖĞRENCİLERİN FEN ÖĞRENİMİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA


A CROSS AGE STUDY OF ELEMENTARY STUDENTS’ MOTIVATION TOWARDS SCIENCE LEARNING


Öğrt. Özge GÜVERCİN, Prof.Dr. Ceren TEKKAYA & Doç. Dr. Semra SUNGUR


ÖZET
Bu çalışmada sınıf düzeyi ve cinsiyetin ilköğretim öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarına (öz yeterlik algısı, fen öğrenimine değer verme, başarı hedefleri, performans hedefleri), aktif öğrenme stratejileri kullanımına ve öğrenme ortamını algılayışlarına olan etkisi incelenmiştir. Çalışmaya 2231 altıncı ve sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Veriler, Öğrencilerin Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyonu Ölçeği ile toplanmıştır. Sınıf düzeyi ve cinsiyetin değişkenler üzerindeki etkisi iki-yönlü çoklu varyans analizi kullanılarak test edilmiştir. Analiz sonucunda, sınıf düzeyinin ve cinsiyetin öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonları üzerinde anlamlı düzeyde etkisi olduğu belirlenmiştir. Altıncı sınıf ve sekizinci sınıf öğrencilerinin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarının altıncı sınıf öğrencileri lehine anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca, kız ve erkek öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonları öğrenme ortamı etkisi dışındaki bütün değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir. Bu çalışmada öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarının sınıf düzeyi arttıkça azaldığı ve kız öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effect of grade level and gender on elementary school students’ motivation towards science learning. A total of 2231 sixth and eight grade students participated in the study. Data were collected through Students’ Motivation towards Science Learning Questionnaire. Two-way Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) was conducted to examine the effects of grade level and gender on student motivation (i.e. self efficacy, science learning value, achievement goal and performance goal), active learning strategy use, and learning environment stimulation perceptions. Two-way MANOVA results showed that grade level and gender had a significant effect on the collective dependent variables. Follow-up pairwise comparison indicated that there was a significant difference between 6th and 8th grade students’ motivation towards science learning regarding mean scores on each motivational variable. In addition, mean scores on each motivational variable, except leaning environment stimulation, were significantly different for boys and girls, in favors of girls. Results demonstrated that students’ motivation towards science learning declined as the grade level increased and girls had a higher motivation towards science learning than boys.


ANAHTAR KELİMELER: motivasyon, öğrenme stratejileri, öğrenme ortamı, sınıf düzeyi, cinsiyet.


KEYWORDS: motivation, learning strategies, learning environment, grade level, gender

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education