TÜRKİYE’DE İNTERNET BAĞIMLILIK PROFİLİ VE İNTERNET BAĞIMLILIK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI*


THE PROFILE OF INTERNET DEPENDENCY IN TURKEY AND DEVELOPMENT OF INTERNET ADDICTION SCALE: STUDY OF VALIDITY & RELIABILITY


Arş. Gör. Selim GÜNÜÇ & Yard. Doç. Dr. Murat KAYRİ


ÖZET
Bu çalışmanın öncelikli amacı, Türkçe internet bağımlılık ölçeği geliştirmek ve örneklem bulgularından yola çıkarak Türkiye’deki internet bağımlılık profilini betimlemektir. Çalışmanın örneklemini, ortaöğretim kademesindeki 754 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçek beşli likert tipinde olup, 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin puanlanmasında; bireylerin bağımlılık durumları hakkında daha detaylı sonuçlar elde edebilmek için sınıflandırma tekniklerinden “İki Aşamalı Kümeleme Analizi” tekniği uygulanmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa () iç tutarlık katsayısı .944 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada, yapı geçerliği için açımlayıcı (exploratory) faktör analizi, elde edilen faktör yapısının doğruluğunu test etmek için de doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi yöntem olarak belirlenmiştir. Ölçek dört alt faktörden oluşmaktadır. Bu dört faktör; “Yoksunluk”, “Kontrol Güçlüğü”, “İşlevsellikte Bozulma” ve “Sosyal İzolasyon” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğe ilişkin toplam açıklanan varyans %47,463 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada, 754 bireyden 76’sı (%10,1) internet bağımlısı olarak tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to build a Turkish internet addiction scale. Also, describing internet dependency profile of Turkey is aimed. The sample of the study included 754 students at secondary education level. The scale was five-point likert-type and consisted of 35 items. In grading of scale, “TwoStep Cluster Analysis Method” in classification methods was applied to the sample due to obtain detail results about addiction situations of individuals. Cronbach alfa () internal consistency coefficient of the scale was found to be .944. In this study, exploratory factor analysis for structural validity, and confirmatory factor analysis to test the correctness of factor structure were determined as method. The scale is consisted of four sub-factors which were defined as “Withdrawal”, “Controlling difficulty”, “Disorder in Functionality” and “Social Isolation”. Total stated variance regarding the scale is 47,463%. In this study; 76 (10,1%) of 754 individuals were found to be addictive of internet.


ANAHTAR KELİMELER: İnternet Bağımlılığı, İnternet Bağımlılık Ölçeği, Problemli İnternet Kullanımı, Türkiye İnternet Bağımlılık Profili.


KEYWORDS: Internet Addiction, Internet Addiction Scale, Problematic Internet Use, Profile of Internet Addiction

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education