Neriman ARAL ALTI YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNE OYUN TEMELLİ SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ*


A STUDY ON THE EFFECTS OF PLAY-BASED SOCIAL SKILLS TRAINING ON SOCIAL SKILLS OF SIX-YEAR-OLD CHILDREN


Yard. Doç. Dr. Ender DURUALP & Prof. Dr. Neriman ARAL


ÖZET
Araştırmada, anasınıfına devam eden altı yaşındaki çocukların sosyal becerilerine Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi Programının etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada öntest-sontest-kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmaya Çankırı’daki ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden normal gelişim gösteren altı yaşındaki (60-72 ay) 96 çocuk (deney: 48, kontrol: 48) alınmıştır. Deney grubundaki çocuklara sekiz hafta süresince haftada üç kez Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi Programı uygulanmıştır. Eğitim programı uygulanmadığı zamanlarda deney grubundaki çocuklar ile kontrol grubundaki çocuklar mevcut okul öncesi eğitimlerine devam etmişlerdir. Veri toplamada “Aile Bilgi Formu” ile Acun Kapıkıran ve diğerlerinin (2006) geliştirdiği “Sosyal Beceri Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, tek faktörlü Kovaryans analizi ve t testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçta deney ve kontrol grubundaki çocukların sosyal beceri puanları arasında anlamlı farklılık olduğu (p<0,001) belirlenmiştir. Deney grubundaki çocuklara bir ay sonra kalıcılık testi uygulanmış, sontest ile kalıcılık testi puan ortalamaları arasında farklılığın anlamlı olmadığı (p>0,05) ve eğitim programının etkisinin halen devam ettiği görülmüştür.


ABSTRACT
This study aimed to establish whether a Play Based Social Skills Training Program is effective on the social skills of six-year-old children attending preschools. The study was designed as a pretest-posttest-retention test control group experimental study. The study population consisted of normally-developing six-year-old (60-72 months) 96 children (experimental:48; control:48) who were attending the preschools of primary schools located in Çankırı. The Play Based Social Skills Training Program was applied to the experimental group three times a week for a period of eight weeks. When the Play Based Social Skills Training Program was not implemented, experimental group children continued their regular preschool education together with the control group children. Data for the research was collected via the “Family Information Form” and “Social Skills Scale” developed by Acun Kapıkıran et al. (2006). Data were analyzed using covariance analysis with one factor and a t test. A difference of (p<0,001) between the social skill point averages of children in the experimental and control groups was regarded as significant. We found that the difference between the point averages of the post and retention tests was not statistically significant (p>0,05) and the effects of the Play Based Social Skills Training Program was still continuing.


ANAHTAR KELİMELER: okul öncesi eğitim, sosyal gelişim, sosyal beceri, sosyal beceri eğitimi, oyun.


KEYWORDS: preschool education, social development, social skills, social skills training, play.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education