SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI ÖLÇEĞİ’ NİN (SGKÖ) TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


ADAPTATION OF THE SOCIAL APPEARANCE ANXIETY SCALE (SAAS) TO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY


Dr.Tayfun DOĞAN


ÖZET
Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ), bireylerin sosyal görünüş kaygılarını ölçmek amacıyla Hart ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmaya 340 üniversite öğrencisi (143 kız, 197) erkek) katılmıştır. Ölçüt geçerliliğini sınamak amacıyla Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu (ODKÖ) kullanılmıştır. SGKÖ’ nün faktör yapısını ortaya koymak üzere açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçları ölçeğin özgün formunda olduğu gibi tek boyutlu bir yapıda olduğunu ortaya koymuştur. SGKÖ için Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı .93, test tekrar-test güvenirlik katsayısı .85 ve test yarılama yöntemiyle hesaplanan güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe formunun madde-toplam korelasyon katsayılarının .32 ile .82 arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. SGKÖ ile ODKÖ arasında .60 ilişki olduğu saptanmıştır. Analizler, SGKÖ’ nün Türk üniversite öğrencileri üzerinde yeterli düzeyde geçerlilik ve güvenilirlik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
Social Appearance Anxiety Scale (SAAS) was developed to measure social appearance by Hart et al., (2008). The purpose of the present study was to investigate the reliability and validity of the Turkish version of the Social Appearance Anxiety Scale. 340 university students (143 female, 197 male) participated in the study. The Brief Fear of Negative Evaluation Scale (BFNE) was used for the criterion validity. In order to determine the construct validity of The Social Appearance Anxiety Scale (SAAS), exploratory and confirmatory factor analysis was conducted. The factor analysis resulted in a factors. The Cronbach’s alpha for the SAAS was .93 and split-half .88. The computed test re-test reliability coefficient for the SAAS was .85. There was . 60 correlation between SAAS and BFNE. Item-total correlation coefficients of the Turkish SAAS ranged from .32 to .82. Analysis demonstrated that SAAS had a satisfactory level of reliability and validity in Turkish university students.


ANAHTAR KELİMELER: sosyal görünüş kaygısı, ölçek, geçerlik, güvenirlik


KEYWORDS: social appearance anxiety, scale, validity, reliability

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education