ATILGANLIK VE DENETİM ODAĞI DÜZEYİ: GELECEK NESİLLERE ETKİSİ


ASSERTIVENESS AND FOCUS OF CONTROL LEVEL: IMPACTS TO THE FUTURE


Sibel DİNÇYÜREK, Doç. Dr. Mehmet ÇAĞLAR & Doç. Dr. Cem BİROL


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yüksek öğrenim gören öğrencilerin atılganlık düzeyleri ve denetim odaklarını incelemek ve farklı değişkenler (cinsiyet, bölüm, yaş ve akademik başarı) açısından aralarında anlamlı farklılığın olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Nicel araştırmaya uygun olarak veriler toplanmış ve tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada, “Rathus Atılganlık Ölçeği” ve “Rotter Denetim Odağı Ölçeği” kullanılmış, Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden 281 ve Bilgisayar Enformatik bölümünden 119 son sınıf öğrencisinin gönüllü katlımı sağlanmış ve veriler yüzdelik-frekans bulma, bağımsız gruplar t-testi, ANOVA ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğrencilerin atılganlık düzeyi ve denetim odaklarının bölümler arasında anlamlı bir fark yarattığı bulunmuştur. Bilgisayar Enformatik bölümü öğrencilerinin, Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrencilerine göre daha atılgan olduğu saptanmıştır. Bu sonuç değerlendirildiğinde, kişilerin kariyer gelişimlerine uygun bir eğitim sağlanmasının önemli olacağı belirtilmelidir. Ayrıca, ülkemizdeki gençlerin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde ve geleceğe yönelik iyi elemanlar yetiştirilmesinde araştırma bulguları akademik anlamda eğitimbilimcilere katkı sağlayabilecektir.


ABSTRACT
The purpose of the study is to investigate relationship between variables of assertiveness and locus of control levels of undergraduate students and to evaluate significant differences between variables. The nature of the research study relies on quantitative that case study is employed. Rathus Assertiveness Scale and Rotter Locus of Control Scale were applied to 281 participants from Turkish Language Teaching, 119 participants from Computer Information Technology to gather data. In this respect, data analysis was done through percentages, frequency, t-test, ANOVA and MANOVA. The research study revealed that there is significant difference on assertiveness and locus of control between students’ departments. In addition, it can be stated that Computer Information Technology students are more assertive than Turkish Language Teaching students. This study enlightens and shares with academic agenda that there is vital to be aware on career development and well structured, educated youth inline with European Union standards.


ANAHTAR KELİMELER: atılganlık, denetim odağı, akademik başarı ve iletişim


KEYWORDS: assertiveness, focus of control, academic achievement and communication

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education