ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CANLI TÜRLERİNE YÖNELİK DEĞER YÖNELİMLERİ


UNIVERSITY STUDENTS’ VALUE ORIENTATIONS TOWARD LIVING SPECIES


Yard. Doç. Dr. Sevilay DERVİŞOĞLU


ÖZET
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin canlı türlerine yönelik değer yönelimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu yirmi dört üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış ve Kellert’in değer yönelimi tipolojisi temel alınarak nitel içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda canlı türlerine yönelik baskın değer yönelimleri bakımından öğrenci profilleri ortaya çıkmıştır. Üniversite öğrencilerinin büyük bir bölümünde canlı türleriyle ilgili “insan merkezli çevreci” değer yöneliminin baskın olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
This study determined value orientations of living species. The study group of the research consisted of twenty-four university students. Necessary data were accumulated through semi-structured interview method and examined through content analysis based on Kellert’s value orientation typology. As a result of the research, student profiles emerged in terms of dominant value orientations for living species. It was established that an “anthropocentric environmentalist” value orientation predominates in most university students.


ANAHTAR KELİMELER: canlı türleri, biyolojik çeşitlilik, değer yönelimleri


KEYWORDS: living species, biodiversity, value orientations

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education