UZAKTAN ÖĞRENMEDE BİR DESTEK HİZMET OLARAK AKADEMİK DANIŞMANLIK DERSLERİNİN İNCELENMESİ


EXAMINING THE ACADEMIC COUNSELING COURSES AS A SUPPORT SERVICE IN DISTANCE LEARNING


.Assist. Prof. Dr. Kamil ÇEKEROL & Assoc. Prof. Dr. Müjgan BOZKAYA


ÖZET
Öğrenen desteğinin yüz yüze ortamda gerçekleştildiği akaemik danışmanlık dersleri Anadolu Üniversitesinde uzaktan eğitim sisteminin başlangıcından beri sürekliliğini ve önemini korumaktadır. Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden alınan destekle gerçekleştirilen akademik danışmanlık dersleri 74 şehir merkezindeki önceden ayarlanmış dersliklerde, çalışma saatleri dışında (hafta içi akşamları veya hafta sonları) öğretim elemanları ve öğrenenlerin bir araya gelmesiyle yürütülmektedir. Öğrenenler, öğretim elemanına danışarak, tartışarak, anlamadıkları konulara ilişkin sorular sorarak bu hizmetten yararlanmaktadırlar. Bu çalışmada, akademik danışmanlıkta öğreticiye ve öğrenme ortamına ilişkin öğrenen tutumları araştırılmıştır. Bulgular, akademik danışmanlık derslerine katılanların, öğretim elemanı ve ortama ilişkin pozitif tutumlara sahip olduklarını göstermektedir.


ABSTRACT
Academic counseling courses, in which learner support is provided in a face-to-face environment, maintain their importance and continuity since the beginning of the distance education system in Anadolu University. Academic counseling courses, which are carried out by getting support from various universities, are conducted by bringing the instructors that are experts in their fields and learners together in pre-arranged places out of working hours (in the evening on weekdays and at weekends) in 74 town center. Learners could make use of this service by asking questions about the content they haven’t understood, discussing it, and consulting the instructor. In this study, it is examined learners’ attitudes towards learning environment and the instructors’ behaviors in academic counseling. The findings indicate that those who tend to academic counseling courses have positive attitudes towards both the instructor and the environment.


ANAHTAR KELİMELER: uzaktan öğrenme, destek hizmet, akademik danışmanlık dersleri


KEYWORDS: distance learning, support service, academic counseling courses

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education