ŞANS BAŞARISININ TEST EŞİTLEMEYE ETKİSİ


THE IMPACT OF CHANCE SUCCESS ON TEST EQUATING


Öğr. Sibel BOZDAĞ & Doç. Dr. Adnan KAN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, şans başarısının test eşitlemeye etkisi olup olmadığını incelemektir. Araştırmada, tek grup düzeneği, doğrusal eşitleme ve eşit yüzdelikli eşitleme yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin analizi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada şanstan arındırılmış ve arındırılmamış test puanları için eşitleme koşullarının sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiş, her iki durum için de testlerin ortalama güçlükleri, güvenirlikleri, ortalamaları ve varyansları arasında 0,05 düzeyinde anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Yapılan faktör analizi sonucunda her iki testin aynı yapıyı ölçtüğü ve tek faktör oldukları görülmüştür. İkinci aşamada, doğrusal ve eşit yüzdelikli eşitleme yöntemleri kullanılarak eşitlenmiş puanlar bulunmuştur. Üçüncü aşamada ise, bu yöntemlere ait ağırlıklandırılmış hata kareleri ortalamaları bulunmuş ve hata kareleri ortalaması en düşük olan yöntem en uygun eşitleme yöntemi olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, şanstan arındırılmamış test puanlarının eşitlenmesinde doğrusal eşitlemenin, şanstan arındırılmış test puanlarının eşitlenmesinde ise eşit yüzdelikli eşitlemenin uygun yöntemler olduğu bulunmuştur. Tüm hatalar göz önünde bulundurulduğunda, şanstan arındırılmış eşit yüzdelikli eşitleme yöntemine ait hatanın en düşük olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
The objective of this study is to find out whether chance scores effects test equating, or not. Single group design, and linear equating and equipercentile equating were used in the study. The data analysis was performed at three stages. At the first stage, it was checked whether equating conditions are fulfilled for test score with and without the chance success. It was identified that there is no significant difference at 0.05 level between the two situations with respect to the mean difficulties, reliabilities, means and variances. Furthermore, at the end of the factor analysis performed, it can be said that both tests measure the same construct. At the second stage, the equated points were found by using linear and equipercentile equating. At the third stage, weighted mean square error of these methods was found, and the method with the lowest weighted mean square error was accepted as the most suitable equating method. At the end of the study, it was found out that; while linear equating is the most suitable method for equating of test points with chance success; equipercentile equating is the most suitable method for equating test points without chance success. Overall, it was observed in the study that the equating error is the lowest for equipercentile equating without chance success.


ANAHTAR KELİMELER: test eşitleme, doğrusal eşitleme, eşit yüzdelikli eşitleme, test eşitleme düzenekleri, şans başarısı


KEYWORDS: test equating, linear equating, equipercentile equating, test equating design, chance scores

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education