İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN “DEĞER” KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR


MEANINGS ATTRIBUTED TO THE CONCEPT OF “VALUE” BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS


Doç. Dr. F. Ayşe BALCI & Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı ilköğretim okulu öğretmenlerinin değer kavramına yükledikleri anlamları betimlemektir. Öğretmenlerin bu kavrama yükledikleri anlamları tespit edebilmek amacıyla Mersin merkez ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 214 sınıf ve branş öğretmeninden “Kendi düşüncelerinize göre değer nedir?” sorusunu yazılı olarak cevaplamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi aşamaları izlenerek değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre “ölçüt olarak değer”, “birey ve toplum ilişkilerini düzenleyen unsur olarak değer”, “davranışlar bütünü olarak değer”, “maddi ve manevi unsurlar olarak değer”, “kurallar bütünü olarak değer”, “nitelik olarak değer” ve “değer eğitiminin işlevleri” olarak adlandırdığımız 7 tema grubuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin değer kavramına ilişkin tanımlamalarında yer verdiği çeşitli “değer örnekleri” de ayrıca incelenmiştir. Bulgular ilgili literatür ışığında yorumlanmıştır.


ABSTRACT
This study investigated the teachers' perceptions on the concept of value. In order to determine teachers’ meanings attributed to the concept of value 214 class and social sciences teachers working at primary schools in Mersin were asked to answer the question: “what do you think about the meaning of the concept of value?”. Written answers were content analyzed. According to the results we have reached 7 thematic groups named as “value as criteria”, “values as integrating elements between individual and society relations”, “values as sum of behaviors”, “values as spiritual and material elements of life”, “values as sum of rules”, “values as ultimate qualities” and “functions of values education”. In addition, we have evaluated teachers’ various value examples which they generated to support their descriptions. Findings were interpreted with the help of the related literature.


ANAHTAR KELİMELER: değer, değer tanımları, öğretmen kavramlaştırmaları, değerler eğitimi.


KEYWORDS: values, value descriptions, teachers’ conceptions, values education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education