YAPILANDIRICI YAKLAŞIMIN ÖĞRENCİLERİN ÜST DÜZEY BİLİŞSEL BECERİLERİNE ETKİSİ


THE EFFECT OF CONSTRUCTIVIST APPROACH IN CHEMISTRY EDUCATION ON STUDENTS' HIGHER ORDER COGNITIVE SKILLS


Ögr. Nuray AYDIN & Prof.Dr.Ayhan YILMAZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, asit-baz ünitesinin öğretilmesinde yapılandırmacı yaklaşım ile geleneksel yöntemin, öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisini karşılaştırmak ve öğretim yönteminin öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına ve cinsiyet farkının öğrencilerin asit baz konusunu anlamalarına etkisini araştırmaktır. Bu çalışma, ilköğretim 8. sınıfa devam eden toplam 300 öğrenci ile yürütülmüştür. Kontrol grubunda geleneksel öğretim yöntemi, deney grubunda ise 5E öğrenme modeline dayalı öğretim yapılmıştır. Öğrencilerin asit-baz konusunda bilgilerinin hangi düzeyde olduğunu belirlemek amacı ile Asit Baz Ön Bilgi Testi (ABÖBT), Bilimsel İşlem Beceri Testi (BİBT) ve Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi (MDYT) ön test olarak uygulanmıştır. İki gruba da Asit Baz Başarı Testi (ABBT) ve Fen Bilgisi Tutum Ölçeği (FTÖ) ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Sonuçlar 5E öğrenme modelinin öğrencilerin, asit baz konusunda üst düzey bilişsel becerileri üzerinde daha etkili olduğunu ve fen bilgisi dersine karşı daha olumlu tutuma yol açtığını göstermiştir.


ABSTRACT
The main purpose of this study is to compare the effect of the constructivist approach with traditional teaching method in the acid-base concept on the students higher order cognitive skills and investigate the effect of the teaching method on the students' attitudes toward science education as well as the effect of the gender difference on students' understanding of acid-base concept. The present study was conducted with 300 students which attend eight class. The control group received instruction based on the traditional instruction method whereas the experimental group was instructed according to the 5E learning method. In order to determine the existing knowledge level of the students, Acid-Base Knowledge Test (ABKT), Science Process Skill Test and Logical Thinking Skill Test were administered to all groups as a pre test. The Acid-Base Achievement Test (ABAT) and Attitude Scale toward Science Education(ASS) were administered to all groups as a pre and post test. The results indicated that 5E learning model was more influential on students' higher order cognitive skills and induced more positive attitudes toward science education as a school subject.


ANAHTAR KELİMELER: 5E öğrenme modeli, üst düzey bilişsel beceriler, fen bilgisine karşı tutum, bilimsel işlem becerisi, mantıksal düşünme yeteneği.


KEYWORDS: 5E learning model, higher order cognitive skills, attitude toward science education, science process skill, logical thinking skill.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education