YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ


THE DEVELOPMENT OF A SCALE ON ASSESSING CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTS


Arş. Gör. Selay ARKÜN & Prof. Dr. Petek AŞKAR


ÖZET
Bu çalışma kapsamında yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirmeye yönelik, 7’li Likert tipi bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan alan taramasının ardından, ölçek; öğrenci merkezli, düşündüren, işbirlikli, yaşamla ilgili, öğretim ve değerlendirmenin bir aradalığı ile farklı bakış açıları kazandıran olmak üzere altı faktör üzerine kurulmuş, bu faktörleri içeren 30 madde yazılmıştır. Uygulama grubu ve uzman görüşleriyle, ölçekte çeşitli düzeltmeler yapılmış ve madde sayısı 29’a düşürülmüştür. 247 üniversite öğrencisi üzerinde uygulanan ölçeğin analizleri SPSS 13 ve LISREL 8.8 paket programlarıyla yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, bir maddenin çıkarılması ile ölçek 28 maddeden oluşan son halini almıştır. Açıklanan toplam varyans %66,65 olarak bulunmuştur. Ölçeğe ait, Cronbach Alfa katsayısının .96, RMSEA değerinin ise 0,076 olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
This study attempts to develop a 7-point Likert-type scale for assessing the constructivist learning environments. The scale is based on 6 factors; which were developed by consulting the relevant literature. These factors are student centered, thought provoking, collaborative, life relevance, concurrent learning and assessment, bringing different view points. With the opinions of study group and the expert, some corrections were made on scale and item number decreased to 29. The scale implemented on 247 university students and analysis was made with SPSS and LISREL. After the confirmatory factor analysis, the scale became to its real version Explained variance is found to be %66,65. The cronbach alfa coefficient was found as ,96, and the RMSEA value as 0,076.


ANAHTAR KELİMELER: yapılandırmacılık, yapılandırmacı öğrenme ortamı, ölçek geliştirme, yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirme ölçeği, YÖDÖ


KEYWORDS: constructivism, constructivist learning environment, scale development, constructivist learning environments assessing scale, YÖDÖ

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education