ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN “SAYISAL YETKİNLİK ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


A STUDY ON DEVELOPING “DIGITAL EMPOWERMENT SCALE” FOR UNIVERSITY STUDENTS


Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Meryem YILMAZ SOYLU & Doç. Dr. Mehmet ÇAĞLAR


ÖZET
Günümüzde, hızla gelişen sayısal teknolojiler, toplumların yapısını değiştirmiştir. Sayısal teknolojiler, bireylerin bilgi toplumunda katılımcı rol oynamalarını ve kendilerini ifade etmek için yeni beceriler edinmelerini zorunlu kılmış, onlara çeşitli olanaklar sağlamış, sayısal yetkinlik önem kazanmıştır. Sayısal yetkinlik, sayısal teknolojilerin büyük miktarlarda üretilmekte olan bilginin içinden ihtiyaç duyulan bilgiye erişme aracı olarak kullanılması, ulaşılan bilgiyi anlama, değerlendirme ve bilgi üretme becerileridir. Bu makalede, üniversite öğrencilerinin sayısal yetkinlik düzeyini ölçmek amacıyla geliştirilen ölçek çalışması sunulacaktır. Bu amaçla, araştırmacılar tarafından 7'li Likert tipi 45 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıfında okuyan toplam 761 öğrenciye uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin dört boyutlu olduğu görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bulgular için Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmış ve ölçeğin tamamında 0.86, ilk alt boyutunda (Farkındalık) 0.94, ikinci alt boyutunda (Motivasyon) 0.84, üçüncü alt boyutunda (Teknik Erişim) 0.78 ve dördüncü alt boyutunda (Yetkinlik) ise 0,81 bulunmuştur.


ABSTRACT
Nowadays, societies have been changed by rapidly developed digital technologies. The information explosion is experienced, and individuals / institutions should acquire digital empowerment. The concept of digital empowerment gains importance in the sense of both having digital skills and using them to their full potential. Digital empowerment refers to the ability of an individual to use digital technologies effectively in order to develop life skills and strengthen his or her capacity within the information society. The purpose of this study was to develop validate and widely applicable scale for university students to measure their digital empowerment. A scale with 45 items was constructed using a seven -point Likert anchored with notations 1 = strongly disagree, 7= strongly agree to design the instrument. The scale was conducted to 761 students. Principal Components Analysis (PCA) and varimax rotation were carried out to determine the construct of the scale and it indicated the presence of four components. The internal reliability index, alpha coefficients, were adequate for the subscales (awareness, motivation, technical access and empowerment) respectively, 0.94, 0.84, 0.78, 0,81 and for the entire scale 0.86.


ANAHTAR KELİMELER: sayısal yetkinlik, sayısal bölünme, sayısal uçurum


KEYWORDS: digital empowerment, digital divide, digital gap

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education