ÖZ-DUYARLIK VE İLİŞKİLERLE İLGİLİ BİLİŞSEL ÇARPITMALAR


SELF-COMPASSION AND INTERPERSONAL COGNITIVE DISTORTIONS


Assist. Prof. Dr. Ahmet AKIN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı öz-duyarlık ile ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemini 338 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılara Öz-duyarlık Ölçeği ve İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği uygulanmıştır. Öz-duyarlık ile ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan korelasyon sonucunda öz-duyarlığın, öz-sevecenlik, paylaşımların bilincinde olma ve bilinçlilik alt boyutlarının ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalarla negatif, öz-yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme boyutlarının ise pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. İlişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaların öz-duyarlık tarafından açıklanma düzeyini belirlemek amacıyla kurulan yapısal eşitlik modelinden elde edilen uyum indeksleri modelin iyi uyum verdiğini göstermiştir (χ2/sd= 1.37, p=.036, GFI=.97, AGFI=.94, CFI=.99, NFI=.98, IFI=.99, RFI=.96, SRMR=.036 ve RMSEA=.040). Öz-duyarlığın ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları açıklama oranı R2=.93 olarak bulunmuştur. Path analizi sonuçları, öz-duyarlığın öz-sevecenlik, paylaşımların bilincinde olma ve bilinçlilik boyutlarının ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları negatif, öz-yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme boyutlarının ise pozitif yönde yordadığını ortaya koymuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the relationships between self-compassion and interpersonal cognitive distortions. Participants were 338 university students. In this study, the Self-compassion Scale and the Interpersonal Cognitive Distortions Scale were used. The relationships between self-compassion and interpersonal cognitive distortions were examined using correlation analysis and the hypothesis model was tested through structural equation modeling. In correlation analysis, self-kindness, common humanity, and mindfulness factors of self-compassion were found negatively and self-judgment, isolation, and over-identification factors of self-compassion were found positively related to interpersonal cognitive distortions. The model demonstrated excellent fit (χ2/df= 1.37, p=.036, GFI=.97, AGFI=.94, CFI=.99, NFI=.98, IFI=.99, RFI=.96, SRMR=.036, and RMSEA=.040) and also accounted for 93% of interpersonal cognitive distortions variances. According to path analysis results, interpersonal cognitive distortions were predicted negatively by self-kindness, common humanity, and mindfulness. Further self-judgment, isolation, and over-identification predicted interpersonal cognitive distortions in a positive way. Results were discussed in the light of the related literature.


ANAHTAR KELİMELER: Öz-duyarlık, ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar, path analizi


KEYWORDS: Self-compassion, interpersonal cognitive distortions, path analysis

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education