Bireysel yenilikçilik, ölçek uyarlama.


Individual innovativeness, scale adaptation


Arş. Gör. Kerem KILIÇER & Prof. Dr. Hatice Ferhan ODABAŞI


ÖZET
Bu çalışmanın amacı 1977 yılında H. Thomas Hurt, Katherine Joseph ve Chester. D. Cook tarafından geliştirilen ve geçerliği ve güvenirliği birçok araştırmacı tarafından farklı örneklemler üzerinde test edilerek kabul edilen “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği”nin Türkçeye uyarlanmasının gerçekleştirilmesidir. 343 üniversite öğrencisi üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması gerçekleştirilen 20 maddeli Türkçe ölçeğin dört faktörlü bir yapı sergilediği, faktör yapılarının geçerli olduğu, geneline ilişkin iç tutarlık katsayısının 0.82 olduğu, test-tekrar test güvenirliğinin 0.87 olduğu saptanmıştır. Uyarlanan ölçeğin yenilikçilik ve yenilikçilik konusu ile bağıntılı Türkçe akademik çalışmalarda kullanılabilir olduğu söylenebilir.


ABSTRACT
The aim of this study is to adapt the Innovativeness Scale which developed H. Thomas Hurt and others in 1977 to Turkish. In the light of results the adapted scale, that validity and reliability studies were carried out on 343 undergraduate students, was made up 20 items. That scale was yielded four factors and its structures of the factors were valid. It is found that adapted scales’ internal reliability co-efficient was 0.82 and test-retest reliability co-efficient was 0.87. Hence this adapted scale is suitable for Turkish academic studies related to innovativeness and its derivatives.


ANAHTAR KELİMELER: Bireysel yenilikçilik, ölçek uyarlama


KEYWORDS: Individual innovativeness, scale adaptation

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education