Disiplinli Zihin Özellikleri Açısından Fen Eğitiminin İncelenmesi


An Investigation of Science Education in Terms of Disciplined Mind Characteristics


Dr. Özge Can ARAN & Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU


ÖZET
Bu araştırmada, yedinci sınıf fen ve teknoloji dersi öğretme-öğrenme ortamlarında disiplinli zihin özelliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinliklere ne düzeyde yer verildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme tekniklerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla belirlenmiştir. Araştırma, Ankara ili merkez ilçelerindeki alt, orta ve üst başarı düzeyindeki üç okulda, 2012-2013 öğretim yılı güz döneminde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri öğretme-öğrenme ortamları değerlendirme ölçeği (α=0.93) ve gözlem formu yoluyla toplanmıştır. Araştırmada; (1) alt, orta ve üst düzey okulların öğretme-öğrenme ortamları arasında, disiplinli zihin özelliklerini kazandırma açısından anlamlı bir fark olmadığı, (2) alt, orta ve üst düzey okullardan seçilen üç sınıftaki öğretme-öğrenme ortamları arasında disiplinli zihin özelliklerini kazandırma açısından anlamlı bir fark olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarının, disiplinli zihin özelliklerinin kazandırılmasında öğretme-öğrenme ortamlarından kaynaklanan farklılıkların en aza indirilmesi konusunda yapılacak düzenlemelere yardımcı olacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
This study aims to investigate to what extent the learning activities to cultivate disciplined minds are included in teaching and learning environment of 7th grade science and technology course. The study employed purposeful sampling technique (maximum variation) to select the study sample. It was carried out in three schools located in the central districts of the city of Ankara which were divided into three groups according to their success (low, middle, and high) during the fall term of 2012-2013 academic year. In order to collect data, teaching and learning environment assessment scale (α=0.93) and observation form were used. The results of the study revealed that (1) when the teaching and learning environments among low, mid and high-level schools were compared, there wasn’t a significant difference in terms of cultivating the traits of disciplined mind, (2) when the teaching and learning environments among the three classrooms selected from low, mid and high-level schools were compared in terms of cultivating the traits of disciplined mind, a significant difference was found. The results of the study are considered to be important in terms of making necessary arrangements to reduce the discrepancies caused by teaching and learning environments in terms of cultivating disciplined minds.


ANAHTAR KELİMELER: Beş zihin alanı, disiplinli zihin, fen bilimleri, ortaokul, yedinci sınıf


KEYWORDS: Five minds, disciplined mind, science, secondary school, seventh grade

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education