Klinik Temelli Yaklaşımın Bilgi Alanlarını Kapsayan Araştırma-Temelli Öğretmen Eğitimi Politikasına İlişkin Öğretmen Algıları


Perceptions of Teachers on Research-Based Teacher Education Policy Comprising Knowledge Domains of Clinically-Based Approach


Yrd. Doç. Dr. Betül BALKAR


ÖZET
Öğretmen eğitiminde teori ve uygulama arasındaki bağlantının yeterince güçlü kurulamaması, öğretmen yetiştirme alanında bu eksikliği giderebilecek alternatif politika arayışlarını gerekli kılmaktadır. Araştırma Temelli Öğretmen Eğitimi Politikası (A-TÖEP), bu sorunun çözümüne yönelik alternatif eğitim politikaları arasında yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı; bir öğretmen yetiştirme politikası olarak klinik temelli yaklaşımın bilgi alanlarını içeren A-TÖEP’ye ilişkin öğretmen algılarının ortaya çıkarılmasıdır. Olgubilim (fenomenoloji) deseninde tasarlanan araştırmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları Gaziantep ilinde görev yapan 14 ilköğretim ve ortaöğretim kurumu öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve toplanan veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; öğretmen eğitiminde öğrencilere ilişkin verilerin toplanması ve analizi sonucunda elde edilen sonuçlara dayalı olarak öğretim ortamlarının yapılandırılması becerilerinin kazandırılmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda; öğretmen eğitiminde araştırma yöntemleri derslerine daha fazla yer verilmesi ve üniversite-uygulama okulları işbirliğinin daha etkin bir biçimde organize edilmesi önerilmektedir.


ABSTRACT
The theory’s not being connected strong enough with practice in teacher education makes searching for alternative policies which can remove this deficiency in teacher education essential. Research-Based Teacher Education Policy (R-BTEP) is among the alternative education policies which are able to solve this problem. The aim of this study is to explore the perceptions of teachers on R-BTEP including the knowledge domains of clinical based approach as a teacher education policy. Qualitative research techniques were used in the study designed using phenomenological pattern. The study was conducted with 14 teachers working at primary and secondary schools in the province of Gaziantep. Data of the study were collected using semi-structured interview technique. Data which were gathered from interviews were analyzed by using content analysis. It is concluded that the skills of structuring teaching settings are required to be gained based on the results which are gained by collecting and analyzing student data in teacher education once the results are evaluated broadly. It is suggested that the classes of research methods should be given more importance in teacher education and the cooperation between university and practice schools should be arranged in a more effective way in accordance with the results of the study.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen eğitimi politikası, araştırma temelli öğretmen eğitimi, öğretmen yetiştirmede klinik yaklaşım


KEYWORDS: Teacher education policy, research-based teacher education, clinical approach in teacher education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education