TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ


DEVELOPMENT AND PSYCHOMETRIC PROPERTIES GENDER ROLES ATTITUDE SCALE


Assist. Prof. Dr. Simge ZEYNELOĞLU & Assoc. Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU


ÖZET
Çal ma, üniversite ö rencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ili kin tutumlar ölçebilecek bir araç geli tirmek amac yla gerçekle tirilmi tir. Toplumsal cinsiyet rollerine ili kin geleneksel bak aç n de tirilerek, e itlikçi bak aç n kazan labilmesi için öncelikle üniversite ö rencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ili kin tutumlar n belirlenmesi gerekmektedir. Ara rman n örneklemini bir üniversitede ö renim gören ve büyüklü e orant tabakal rastgele örnekleme yöntemi kullan larak seçilen ö renciler olu turmu tur. Örneklem kapsam na toplam 500 ö renci (291 k z, 209 erkek) al nm r. Veriler veri toplama formu arac ile toplanm r. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçe i 38 madde ve be boyuttan (e itlikçi cinsiyet rolü, kad n cinsiyet rolü, evlilikte cinsiyet rolü, geleneksel cinsiyet rolü ve erkek cinsiyet rolü) olu maktad r. Ölçe in tüm maddeleri aras nda istatistiksel olarak anlaml fark oldu u belirlenmi tir (p<0.01). Ölçe in toplam Cronbach’s iç güvenlik katsay n 0.92 oldu u bulunmu tur. Elde edilen bulgular ölçe in; üniversite ö rencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ili kin tutumlar belirlemede istenen düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçme arac oldu unu göstermektedir.


ABSTRACT
This research was conducted for the purpose of developing a scaling tool to determine university students’ attitudes towards gender roles. University students’ attitudes should first be determined in order to change this traditional view to gender and to achieve a more egalitarian view. The research sample was comprised of one university’s students chosen using a size-proportional stratified random sampling method. A total of 500 students (291 female, 209 male) were included in the sample. Data was collected via self-administered questionnaires. The Gender Roles Attitude Scale (GRAS) contains 38 items and five dimensions (egalitarian gender roles, female gender roles, marriage gender roles, traditional gender roles and male gender roles). Statistically significant differences were determined among all survey items (p<0.01). The instrument’s total Cronbach alpha internal consistency coefficient was found to be 0.92. The findings that were obtained showed that the survey is a valid and reliable instrument for determining university students’ attitudes towards gender roles.


ANAHTAR KELİMELER: toplumsal cinsiyet, üniversite ö rencileri, tutum ölçe i.


KEYWORDS: gender, university students, attitude scale.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education