Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımları Açısından İncelenmesi


EXAMINING TECHNOPEDAGOGICAL KNOWLEDGE COMPETENCIES OF PRESERVICE TEACHERS BASED ON ICT USAGE


Yard.Doç.Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL


ÖZET
Bu çal man n amac , ö retmen adaylar n teknopedagojik e itime yönelik yeterlik düzeylerinin ve bu düzeylerinin bilgi ve ileti im teknolojilerini (B T) kullan m düzeyleri aç ndan farkl la ma durumunun belirlenmesidir. Ara rman n kat mc lar , 2009-2010 ö retim y nda Türkiye’nin yedi farkl devlet üniversitesinde ö renim gören 3105 retmen aday olu turmaktad r. Ara rmada verilerin toplanmas nda “Teknopedagojik E itime Yönelik Yeterlik Ölçe i” ve “Bilgi ve leti im Teknolojileri Kullan m Düzeyi Anketi” olmak üzere iki ayr veri toplama arac kullan lm r. Ara rmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, ö retmen adaylar n teknopedagojik e itim yeterlikleri aç ndan kendilerini ileri düzeyde gördükleri, teknopedagojik e itimin alt boyutlar nda ise s ras yla tasar m, uygulama ve etik boyutlar nda kendilerini ileri düzeyde yeterli görürlerken, uzmanla ma boyutunda orta düzeyde yeterli gördükleri belirlenmi tir. Ayr ca, ö retmen adaylar n teknopedagojik e itim yeterliklerinin B T kullan m düzeylerine göre farkl la sonucuna ula lm r. Bu ara rma sonucunda elde edilen sonuçlara ba olarak, uygulamaya ve gelece e dönük ara rmalara ili kin çe itli öneriler sunulmu tur.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine preservice teachers` technopedagogical knowledge competencies and to examine differences between those competencies and the usage level of information and communication technologies (ICT). The participants of the study consist of 3105 preservice teachers from seven higher education institutions in Turkey during the 2009–2010 education year. Research data were collected two separate instruments. These are `Technopedagogical Education Competency Scale` and `ICT Usage Survey`. The study results reveal that preservice teachers in the study had high level technopedagogical knowledge competency. Furthermore, a significant difference between preservice teachers` technopedagogical knowledge competencies and general ICT usage level was found. Also, it was determine that there is a significant difference between preservice teachers` technopedagogical knowledge competencies and the usage level of each ICT category (the processing technologies, communication technologies, internet technologies and educational. As a result, some recommendations concerning the application and future research were suggested.


ANAHTAR KELİMELER: : teknolojik pedagojik içerik bilgisi, teknopedagojik bilgi, teknopedagojik e itim, bilgi ve ileti im teknolojileri, B T entegrasyonu


KEYWORDS: technological pedagogical content knowledge, technopedagogical knowledge, technopedagogical education, information and communication technologies, ICT integration

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education