FARKLI İŞLEYEN MADDE ANALİZLERİNDE ORTAK ETKEN VARYANSIYLA İLİŞKİLİ EŞLEME DEĞİŞKENLERİ


CORRELATES OF COMMUNALITIES AS MATCHING VARIABLES IN DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING ANALYSES


Assist. Prof. Dr. Hüseyin H. YILDIRIM & Assist. Prof. Dr. Selda YILDIRIM


ÖZET
Farkl i leyen madde analizlerinde, birden fazla e leme de keni kullanmak, sorunun farkl i leme sebeplerinin anla lmas na katk sa layabilir. Bu ba lamda, kullan labilecek ek e leme de kenlerinin tespit edilmesi önemli bir konudur. Bu çal ma, madde güçlüklerindeki ortak varyansla ili kili de kenlerin, farkl i leyen madde analizlerinde ek leme de keni olarak kullan labilirli ini incelemektedir. Bu amaçla, Uluslararas Ö renci Ba ar De erlendirme Program (PISA) verileri incelenmi tir. Ö rencilerin okul d nda ö renme için harcad klar zaman, kullan labilir bir ek leme de keni olarak tespit edilmi tir. Çok de kenli e leme yöntemiyle, bu de kenin baz sorulardaki farkl i lemenin sebebi olabilece i görülmü tür.


ABSTRACT
Multivariate matching in Differential Item Functioning (DIF) analyses may contribute to understand the sources of DIF. In this context, detecting appropriate additional matching variables is a crucial issue. This present article argues that the variables which are correlated with communalities in item difficulties can be used as an additional matching variable in DIF analyses. To examine this claim, mathematics data from the Program for International Student Assessment (PISA) was analyzed. Out of school time students spent for learning was detected as an additional matching variable. Multivariate DIF results showed that this variable might be related to the source of DIF in some items.


ANAHTAR KELİMELER: de kenli e leme, farkl i leyen madde analizi, lojistik regresyon, PISA


KEYWORDS: multivariate matching, differential item functioning, logistic regression, PISA

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education