Yaratıcı Dans Etkinliklerinin Motivasyon, Özgüven, Özyeterlik ve Dans Performansı Üzerindeki Etkileri


THE EFFECTS OF CREATIVE DANCING ACTIVITIES ON MOTIVATION, SELF-ESTEEM, SELF-EFFICACY AND DANCING PERFORMANCE


Dr. Banu ÖZEVİN TOKİNAN & Yrd. Doç. Dr. Sermin BİLEN


ÖZET
Bu ara rma, “Oyun, Dans ve Müzik” dersinde yap lan yarat dans etkinliklerinin motivasyon, özgüven, beden dili ve dansa ili kin özyeterlik ve dans performans üzerindeki etkilerini incelemek amac yla gerçekle tirilmi tir. Ara rma 2007–2008 ö retim y nda Dokuz Eylül Üniversitesi Buca E itim Fakültesi Güzel Sanatlar E itimi Bölümü Müzik E itimi Anabilim Dal dördüncü s f ö rencileri ile gerçekle tirilmi tir. Ara rmada zaman dizisi ara rma modeli kullan lm r. Ara rman n verileri Oyun, Dans ve Müzik Dersi Motivasyon Ölçe i, Özgüven De erlendirme Formu, Beden Dili ve Dansa li kin Özyeterlik Formu ve Dans Performans Testi ile toplanm r. 14 haftal k deney süresinin sonunda yarat dans etkinliklerinin müzik ö retmeni adaylar n Oyun, Dans ve Müzik dersine ili kin motivasyonlar , özgüvenleri, beden dili ve dansa ili kin özyeterlikleri ve dans performanslar üzerinde anlaml düzeyde etkili oldu u saptanm r.


ABSTRACT
This research has been realized in order to study the effects of the creative dancing activities performed in the “Play, Dance and Music” course on motivation, self-esteem, body language- and dance-related self-efficacy and dancing performance. The study has been carried out in the 2007-2008 education year on the fourth-year Music Education Major students in the Department of Education of Fine Arts and in Dokuz Eylul University, Buca Faculty of Education. In this research the time-series model has been utilized. The research data have been collected via the Play, Dance and Music Course Motivation Scale, the Self-Esteem Evaluation Questionnaire, the Body Language- and Dance-Related Self-Efficacy Questionnaire and the Dancing Performance Test. The results of the research have shown that creative dancing activities have a meaningful effect on the Play, Dance and Music course motivation, self-esteem, body language- and dancerelated self-efficacy and dancing performance of prospect music teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Dans, Motivasyon, Özgüven, Özyeterlik, “Oyun, Dans ve Müzik” dersi


KEYWORDS: Creative Dance, Motivation, Self-esteem, Self-efficacy, “Play, Dance and Music” Course

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education