MOTİVASYON VE İMPLEMENTASYON ARASINDAKİ KÖPRÜ : HİZMET İÇİ EĞİTİME BİR BAKIŞ


THE BRIDGE BETWEEN MOTIVATION AND IMPLEMENTATION; AN INSIDE LOOK TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT


Dr. Duygu SÖNMEZ & Assoc. Prof. Dr. David HAURY


ÖZET
DNA and DNA related technologies have become a part of daily life in the 21st century. In today’s world, it is a necessity for science teachers to keep up with current changes in sciences and be able to teach the content in their classrooms. Such needs in consideration, professional development programs aim to help teachers during the transition from learning the content to implementing it in their own classrooms. Implementation is considered an indicator of success of professional development workshops. This study focuses on a DNA Fingerprinting Professional Development Workshop and investigates teachers’ motivation to attend the workshop and their implementation intentions and behavior. The purpose of the study was to identify factors influential on attendance and implementation and contribute to behavior prediction models which can be used during the design of professional development programs.


ABSTRACT
DNA ve DNA teknolojilerinin 21. yüzy l günlük hayat n bir parças halini ald günümüzde, fen ve biyoloji ö retmenlerinin bu konular hakk ndaki bilgilerini güncel tutmalar ve bu konular ö rencilerine ö retebilmeleri büyük önem ta maktad r. Hizmet içi e itim programlar , ö retmenlere bu süreçte hizmet eden programlard r. Hizmet içi itim programlar n ba ar olma göstergelerinden biri, program içeri inin ö retmenler taraf ndan s f ortamlar na ta nmas ve yans malar n ö renci ba ar nda görülmesidir. Bu çal ma, “DNA Parmak zi” hizmet içi çal tay na kat lan retmenlerin çal taya kat lma nedenlerini ve çal tay içeri ini uygulamaya koyma (implementasyon) istek ve davran lar ara rmaktad r. Çal man n amac ö retmenlerin uygulamaya koyma davran lar aç klayan faktörleri belirleyerek ba ar hizmet içi e itim programlar n olu turulmas nda kullan labilecek davran modellerine katk sa lamakt r.


ANAHTAR KELİMELER: hizmet içi eğitim, DNA parmak izi, fen e itimi, uygulama davran (implementasyon)


KEYWORDS: professional development, science education, DNA fingerprinting, implementation behavior

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education