5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Anadil Kullanım Düzeyi ve İfade Becerisi


Mother Tongue Proficiency and Expression Skills in 5-6-Year-Old Children


Öğr. Gör. Barış AYDIN


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 5-6 yaş grubu okulöncesi eğitimi alan çocuklarda anadil kullanım düzeyini incelemektir. Çalışmada bütünce olarak 2011-2012 öğretim yılında Ankara'da bir üniversitenin anaokuluna devam eden 25 mevcutlu bir sınıfa kayıtlı öğrencilerin anaokulu eğitmenlerince yöneltilen farklı sorulara verdikleri yanıtlar seçilmiştir. Devamsızlık ve benzeri nedenlerle her soruya her öğrencinin yanıt vermediği gözlemlendiğinden, çalışmada her soru, yanıt veren öğrenci sayısı üzerinden değerlendirilmiştir. Toplam 8 soruya verilen yanıtlar dil ve kavramlar düzeyinde incelenmiş, öğrencilerin kendilerine yöneltilen sorulara genelde kişisel yanıtlar verdikleri, yanıtlarını aile, çevre, okul ve televizyondan edindikleri bilgiler çerçevesinde yanıtladıkları gözlemlenmiştir. Yanıtlarda aynı yaş grubunda olmalarından kaynaklanan ortak kavramlar gözlendiği gibi, imgelem gücüne, yaratıcılığa, cinsiyete bağlı farklılıklara da rastlanmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the mother tongue proficiency in 5-6-year-old children in pre-school education. The corpus consists of the responses of pre-school students to different questions asked by their teachers (n=25) at a kindergarten in Ankara in the academic year 2011-2012. As some students were not in class and some did not answer the questions at the time of the inquiry, each question was evaluated in accordance with the number of students who responded the questions. Responses to 8 questions were examined within the frame of linguistic and conceptual knowledge. We observed that the students' answers to the questions were usually personal and based on the knowledge acquired from their families, environment, school and the television. It was found that the answers shared some common concepts stemming from the fact that the learners are in the same age group. Some differences were also remarked related to the learners’ imaginative power, creativity, and gender.


ANAHTAR KELİMELER: Okulöncesi eğitimi, dil edinimi, ifade becerisi, anadil


KEYWORDS: Pre-school education, language acquisition, expression skills, mother tongue

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education