Video-Durumlarda Yansıma Noktalarının ve Tartışma Gruplarında Öğretmen Katılımının Yansıtıcı Düşünmeye Etkisi


THE EFFECTS OF REFLECTION POINTS IN VIDEO-CASES AND TEACHER PARTICIPATION IN ONLINE DISCUSSION GROUPS ON REFLECTIVE THINKING


Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÖZÇINAR & Doç. Dr. Deniz DERYAKULU


ÖZET
Bu ara rma, video-durumlar n uzman yorumlar yla zenginle tirilmesinin ve video-durumlar n tart lmas için olu turulan çevrimiçi tart ma gruplar nda ö retmen adaylar ile ö retmenlerin birlikte bulunmalar n, ö retmen adaylar n yans dü ünme düzeylerine etkisini belirlemek amac yla yap lm r. Ara rma, 2x2 faktöryel desende yürütülmü tür. Ara rman n ba ms z de kenleri, video-durumlara yans ma noktalar eklenmesi ve tart ma gruplar nda retmen kat ndan olu maktad r. Ara rman n ba ml de keni ise, yans dü ünme düzeyidir. Çal ma, 2008-2009 retim y nda güz döneminde Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itimi Bölümü III. s nda ö renim gören toplam 74 ö renci ile yürütülmü tür. Ara rman n ortaya koydu u sonuçlara göre, video-durumlara yans ma noktalar eklenmesi, yans dü ünme düzeyini anlaml olarak artt rm , çevrimiçi tart ma gruplar ndaki ö retmen kat ise, yans dü ünme düzeyi üzerinde anlaml bir etki yaratmam r.


ABSTRACT
The aim of this study was to find out the effects of reflection points in the video-cases and teacher participation in the online discussion groups on student teachers’ reflective thinking skills. The research was carried out in 2x2 factorial design. The independent variables of the study were adding reflection points to the video-cases and teacher participation in the online discussion groups. The dependent variable was the student teachers’ reflective thinking. Participants were 74 student ICT teachers from two large universities’ departments of Computer and Instructional Technologies Education. Study results revealed that adding reflection points to the video-cases significantly increased the student teachers’ reflective thinking. However, teacher participation in the online discussion groups did not affect the student teachers’ reflective thinking.


ANAHTAR KELİMELER: duruma-dayal ö retim, yans dü ünme, yans ma noktalar , video-durumlar, durum tart malar .


KEYWORDS: case-based instruction, reflective thinking, reflection points, video-cases, case discussion.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education