ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE DERS ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ


INVESTIGATION OF STUDENTS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS STUDYING


Assoc. Prof. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


ÖZET
Ara rmada, Ortaö retim basama nda ö renim gören ö rencilerin sahip olduklar epistemolojik inançlar ile ders çal maya yönelik tutumlar incelenmi tir. Ara rman n örneklem grubunu ortaö retim kurumlar n 10. 11 ve 12. flar nda ö renim gören 440 ö renci olu turmaktad r. Veri toplama arac olarak, ö rencilerin epistemolojik inançlar ve ders çal maya yönelik tutumlar belirleyebilmek için, likert tipinde haz rlanan Epistemolojik inanç ölçe i ve Ders çal maya yönelik tutum ölçe i kullan lm r. Söz konusu ölçeklerden elde edilen veriler baz de kenler aç ndan de erlendirilmi ve aralar nda pozitif yönlü anlaml bir ili kinin oldu u saptanm r. Yap lan analizler sonucunda, ortaö retim ö rencilerinin cinsiyetleri ve bulunduklar s f düzeyleri aç ndan hem epistemolojik inançlar hem de ders çal maya yönelik tutumlar aras nda anlaml ili kiler oldu u belirlenmi ve ö rencilerin epistemolojik inançlar artt kça, ders çal maya yönelik tutumlar n da artt saptanm r.


ABSTRACT
This study consists of the analysis on the relationship between the epistemological beliefs of secondary level students and their attitudes towards studying. The sampling of the study was formed by 440 students studying at Grade 10, 11 and 12 in secondary schools. The Epistemological Belief Questionnaire and the Attitudes towards Studying Scale, which were developed in Likert-type in order to assess students’ epistemological beliefs and attitudes toward studying, were used as data collection tools. The data obtained from the scales were evaluated according to some variables and significant positive relations were determined. The analysis concluded that there were significant relationship between students’ genders and grade levels in terms of their epistemological beliefs and attitudes towards studying. It was found that as the level of students’ epistemological beliefs increased, their attitudes towards studying also improved.


ANAHTAR KELİMELER: epistemolojik inanç, ders çalışmaya yönelik tutum, ortaöğretim öğrenciler.


KEYWORDS: epistemological belief, attitudes towards studying, secondary level students.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education