Biyoloji Eğitiminde Mikro Öğretim Uygulamalarına Dair Öğretmen Adaylarının Görüşleri


Pre-Service Teachers’ Views about Micro Teaching Practices in Biology Education


Doç. Dr. Esin ATAV, Nazan KUNDUZ & Doç. Dr. Nilgün SEÇKEN


ÖZET
Bu çalışmada 2012-2013 ve 2013-2014 bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümünde okuyan 30 öğretmen adayı ile gerçekleştirilen mikro öğretim uygulamaları hakkında öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Mikro öğretimde amaç, öğretmen adaylarına gerçek sınıf ortamında öğretmenlik becerilerini sergilemeden önce, bu beceriye ilişkin uygulama yapma ve kendini değerlendirme fırsatı yaratmaktır. Çalışmada mikro öğretim uygulaması yapan öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamalarını “tekniğin olumlu olumsuz yönleri, güçlükleri, öğretmenlik becerileri ile ilgili kendilerine kazandırdıkları” hakkında değerlendirmeleri istenmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada 11 açık uçlu sorudan oluşan bir formla görüşler toplanmış ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Toplanan veriler öğretmen adaylarının kendi ifadelerine mümkün olduğunca sadık kalınarak ve gerektiğinde ifadelerinden doğrudan alıntı yapılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada mikro öğretimin öğretmen adaylarının öğretmenlik becerileri açısından hatalı ve eksik yönlerini düzeltmede ve mesleğe yönelik olumlu tutum geliştirmede yararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
This study, which was conducted in the department of “Secondary Science and Mathematics Education” in the Faculty of Education at Hacettepe University in spring semester of 212-2013 and 2013-2014 academic years, aims to explore attitudes of 30 pre-service teachers towards micro teaching sessions. This study reports a micro teaching practice done with 30 student teachers attending the biology education department of Hacettepe University during the spring semesters of the academic years of 2012-2013 and 2013-2014. The goal of the micro teaching is to provide the student teachers with the opportunity to practice the teaching skills and to evaluate themselves concerning these skills before their future roles as teachers. In the study, the participants were asked to comment on the micro teaching practice in terms of positive and negative sides of it, its difficulty, and the gains of it. The data of the study were collected through a form with eleven open-ended items and were analyzed through descriptive analysis method. The data were discussed based on quotations from the reports of the participants. The findings obtained showed that the micro teaching practice is useful for student teachers to reduce their deficiency in teaching skills and to have much more positive attitudes towards their future profession.


ANAHTAR KELİMELER: Biyoloji eğitimi, mikro öğretim, öğretmen yetiştirme


KEYWORDS: Biology education, micro teaching, teacher education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education