Ağ Günlük Uygulamasının Yansıtıcı Düşünme Becerisi Üzerine Etkisi


THE EFFECT OF BLOGGING ON REFLECTIVE THINKING SKILL


Arş. Gör. Fatma BAYRAK & Doç. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL


ÖZET
Bu ara rmada, a günlük uygulamas n ö rencilerin yans dü ünme becerilerinde bir farkl k yarat p yaratmad n incelenmesi ve ö rencilerin bu uygulama ile ilgili görü lerinin belirlenmesi amaçlanm r. Ara rmada ayn zamanda yans dü ünme becerisinin, ö renme yakla mlar ndan derin ö renme yakla n anlaml bir yorday olup olmad incelenmi tir. Çal ma grubunu, ngiliz Dili E itimi Anabilim Dal 3. s nda ö renim görmekte olan 57 ö renci olu turmaktad r. Ara rma, tek gruplu ön test-son test deneysel desen ve aç klay desen olarak düzenlenmi tir. Veri toplama araçlar , “Problem Çözmeye Yönelik Yans Dü ünme Becerileri Testi” (K lkaya ve A kar, 2009), “Ö renme Yakla mlar Envanteri” (Çolak ve Fer, 2007) ve ö rencilerin a günlü ü ile ilgili görü lerinin belirlenmesi amac yla haz rlanm dört aç k uçlu sorudan olu maktad r. Verilerin analizinde, ili kili örneklemler için t testi, regresyon analizi ve içerik analizi kullan lm r. Ara rma sonuçlar na göre, a günlü ü uygulamas n yans dü ünme becerisinde farkl k yaratmad ; yans dü ünme becerisinin derin ö renme yakla n anlaml bir yorday oldu u belirlenmi tir. rencilerin görü leri olumlu, olumsuz, kar la lan sorunlar ve beklentiler olarak s fland lm r.


ABSTRACT
The aim of this study was to investigate whether the blog usage made a difference on reflective thinking skills of students and to determine students’ view about blog experience. In addition, it is investigated whether the reflective thinking skill is a significant predictor of deep learning approach as one of the learning approaches. Study group consisted of 57 third year students from Department of English Language Teaching. The study was designed pre-post-test, one group design, and explanatory design. The instruments consist of “Towards Problem Based Reflective Thinking Skills Test” (K lkaya and A kar, 2009), “Learning Approaches Inventory” (Çolak and Fer, 2007) and four question which was prepared to reveal students’ view about blog. In the analysis of the data; t-test for related samples, regression analysis and context analysis were used. According to findings of this study, blog usage did not cause a difference on reflective thinking skills and reflective thinking skills were found to be one of the significant predictors of the deep learning approach. Students’ views were classified into pozitif, negative, encountered problems and expectations.


ANAHTAR KELİMELER: yansıtıcı düşünme, ağ günlüğü , yansıtıcı düşünme


KEYWORDS: reflective thinking, blog, learning approach

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education