Hukuk Terminolojisinin Öğretimi ve Çevirisine Disiplinlerarası ve Analitik Yaklaşım


INTERDISCIPLINARY AND ANALYTICAL APPROACH TO TEACHING AND TRANSLATION OF LAW TERMINOLOGY


Doç.Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU & Dr. Recep ÖZBAY


ÖZET
Bu çal mada iki ayr disiplin olan hukuk ve çeviribilim alanlar nda yap labilecek i birli ini ortaya koyan bir yakla m benimsenmi tir. Çal mada hukuk terminolojisinin ö retimi ve hukuk metinlerinin çevrilmesi sürecinde bir taraftan alan bilgisinin çeviride ta öneme vurgu yap rken, di er taraftan da ö rencide geli tirilmesi gereken dilbilgisel, anlambilimsel ve sözdizimsel çözümleme yetisinin gereklili i üzerinde durulmu tur. Böylece bu çal man n amac , ö renciye hukuk temel alan nda bilgi verilmesinin yan nda, hukuk metinlerinde uygulayabilece i analitik bir çeviri yetisinin kazand lmas gereklili ini ortaya koymakt r. Ö renciye analitik çeviri yetisinin kazand lmas ise hem önümüzdeki süreçte mütercim-tercümanl k bölümlerinde alan çevirmenli i uygulamalar na daha fazla yer verilmesini hem de ilgili çeviri alan n retim elemanlar ile i birli i içinde bulunulmas zorunlu k lar. Çal mada Türkçe vekâletname metni örnek olarak seçilmi ve vekâletnamenin hukuki niteli i hem Türk, hem Alman Hukuku bak ndan incelenmi tir. Hukuk çevirisi için tasarlanan bu analitik çeviri modelinin ekonomi, teknik, fen, t p gibi di er çeviri alanlar nda da uygulanabilece i dü ünülmektedir.


ABSTRACT
In this study the approach displaying collaboration between law and translation, which are two separate disciplines, is adopted. In the study, in the process of translation of legal documents, on the one hand, the importance of knowledge concerning the subject, which is translated, is highlighted; on the other hand, the requisites of skills of linguistic, semantics and syntactic analysis which the student should gain is emphasized. Therefore, the purpose of this study is to introduce, the requirements of both conveying knowledge concerning law to the student of translation and her/his gaining analytical skill of translation which she/he applies into law materials. Providing for the student to gain the analytical skill of translation requires both using applications of translation into specific areas in the translation departments of Faculties at Universities and interaction between teaching staff of translation departments and those of specific areas into which are translated, in the coming years. In the study, the document of the power of attorney in Turkish language is chosen and the legal nature of the power of attorney in both Turkish and German law is explained. It is planned that this analytical model of translation designed for law can be applied into other specific fields of translation such as economics, technical, medicine, chemistry and physics.


ANAHTAR KELİMELER: hukuk, çeviri, temsil yetkisi, vekâletname, hukuk terminolojisinin öğretimi


KEYWORDS: law, translation, the agent’s authority, agency contract, power of attorney, teaching law terminology

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education