KAVRAM HARİTASI VE YAPILANDIRILMIŞ GRİDLE ELDE EDİLEN PUANLARIN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ


AN ANALYSIS ON THE VALIDITY AND RELIABILITY OF CONCEPT MAP AND STRUCTURAL COMMUNICATION GRID SCORES


Melek Gülşah EROĞLU & Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU


ÖZET
Bu çal mada, “Newton’un Hareket Yasalar ” ünitesinde ö rencilerin ba ar lar ölçmek için kullan lan kavram haritas ve yap land lm gridin geçerlik ve güvenirlikleri ara lm r. Çal ma grubunu, 2009-2010 ö retim nda Fen Bilgisi Ö retmenli i ve Fizik Ö retmenli i program 1. s fta okuyan 102 ö renci olu turmaktad r. Kavram haritas ve yap land lm gridin geçerli i için ölçüt olarak ayn konuda geli tirilen k sa cevapl bir test kullan lm r. Kavram haritas ndan ve k sa cevapl testten elde edilen puanlar aras ndaki Pearson korelasyon katsay 0.57 bulunmu tur (p<0.05). Kavram haritas n iç tutarl k anlam nda güvenirlik katsay olan Cronbach alfa katsay 0.69’dur. Yap land lm gridden elde edilen puanlar ile k sa cevapl testten elde edilen puanlar aras ndaki ili ki 0.69’dur (p<0.05). Yap land lm gridin güvenirli i için Cronbach alfa katsay hesaplanm ve 0.77 bulunmu tur. Kavram haritas ve yap land lm grid aras nda pozitif yönde, orta düzeyde ve anlaml bir ili ki oldu u görülmü tür (0.51; p<0.05).


ABSTRACT
This study aims to research on the validity and reliability of concept maps and structured communication grids used to assess students’ achievement regarding the unit called “Newton’s Laws of Motion”. The sampling consisted of 102 students studying in their Year One at Science Teaching and Physics teaching departments during 2009 – 2010 academic year. The responses to the short-answer test consisted of the main measure in checking the validity of the concept map and the structured communication grid. The Pearson Correlation Coefficient between the scores of the shortanswer test and the concept map was calculated to be 0.57. In order to find the reliability state of the concept map, the calculation concluded as 0.69. The degree of the relationship between structured communication grid and short answer test scores was calculated (0.69; p<0.05). For the reliability of the structured communication grid, Cronbach Alpha was calculated 0.77. A positive, medium level and significant relationship was observed between the structured communication grid and the concept map (0.51; p<0.05).


ANAHTAR KELİMELER: kavram haritası , yapılandırılmış grid ,tamamlayıcıölçme araçları, geçerlik , güvenirlik


KEYWORDS: concept map, structural communication grid, alternative assessment tools, validity, reliability

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education