GÜÇ KAYNAKLARI VE İŞ STRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ


ORGANIZATIONAL CULTURE’S ROLE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN POWER BASES AND JOB STRESS


Assist. Prof. Dr. Hakan ERKUTLU, Lucturer. Jamel CHAFRA & Prof. Dr. Birol BUMİN


ÖZET
Bu çal man n amac örgüt kültürünün liderin güç kaynaklar ve ast n i stresi aras ndaki ili kideki düzenleyici rolünü ara rmakt r. Bu çal man n örneklemini 2008-2009 güz döneminde Ankara, stanbul, zmir, Antalya, Samsun, Erzurum ve Gaziantep’te rassal metotla seçilen 13 devlet üniversitesindeki 622 ö retim eleman ve üst (dekanlar) olu turmaktad r. Dekan n güç kaynaklar Ki ileraras Güç Envanteri kullan larak ölçülmü tür. stresini ve örgüt kültürünü de erlendirmek için Stresi Anketi ve Örgüt Kültürü Profili kullan lm r. Bu çal mada, hipotezlerin test edilmesinde düzenlenmi hiyerar ik regresyon analizi kullan lm r. Bu çal man n sonuçlar , Örgüt Kültürü Profilinden sald rganl n, sert güç kaynaklar ile i stresi aras ndaki olumlu ili kiyi kuvvetlendirdi ini ve di er bir boyut olan bireylere sayg n bu ili kiyi azaltt ortaya ç kartm r. Ayr ca bireylere sayg boyutu yumu ak güç kaynaklar ve i stresi aras ndaki olumsuz ili kiyi zay flatm r.


ABSTRACT
The purpose of this research is to examine the moderating role of organizational culture in the relationship between leader’s power bases and subordinate’s job stress. Totally 622 lecturers and their superiors (deans) from 13 state universities chosen by random method in Ankara,


ANAHTAR KELİMELER: Liderin güç kaynaklar , iş stresi, örgüt kültürü


KEYWORDS: Leader’s power bases, job stress, organizational culture

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education