KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELECEKTE SINIFLARINDAKİ FEN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ÇİZİMLERİ


PRESERVICE CHEMISTRY TEACHERS’ IMAGES ABOUT SCIENCE TEACHING IN THEIR FUTURE CLASSROOMS


Res. Ast. Rıdvan ELMAS, Res. Ast.Betül DEMİRDÖĞEN & Prof. Dr. Ömer GEBAN


ÖZET
Bu çal man n amac kimya ö retmen adaylar n gelecekteki s flar nda nas l bir fen ö retimi yapacaklar ile ilgili zihinlerinde var olan imajlar incelemektir. Ayn zamanda ö retim metodu, cinsiyet ve ö retmen olma iste i aras nda bir ili ki olup olmad ara lm r. Çal maya üç farkl devlet üniversitesinden 2007–2008 ö retim y n bahar döneminde mezun olacak 66, 5. s f kimya ö retmeni aday kat lm r. Ö retmen adaylar na “Kendinizi bir ö retmen olarak fen dersi i lerken resimle ifade ediniz (çiziniz).” ifadesi yöneltilmi tir. Yap lan çizimler fen bilgisi ö retmeni çizimi belirtke tablosuna (DASTT-C, The Draw a Science Teacher Test Checklist) göre incelenmi ve verilen puanlar do rultusunda retmen adaylar n hangi ö retim biçimini benimsedikleri belirlenmi tir. Bu çal man n sonuçlar çal maya kat lan kimya retmen adaylar n zihinlerinde %37.9’unun ö renci merkezli, %22.7’sinin ö retmen merkezli ve %39.4’ününde hem retmen hem de ö renci merkezli fen ö retimi imaj oldu unu göstermi tir. Cinsiyet ve ö retim metodu aras nda anlaml bir ili ki bulunmu tur. Bayan ö retmen adaylar erkek ö retmen adaylar na göre ö renci merkezli yakla mlar kullanmakta daha isteklidirler.


ABSTRACT
The purpose of this study is to explore pre-service chemistry teachers’ images of science teaching in their future classrooms. Also, association between instructional style, gender, and desire to be a teacher was explored. Sixty six pre-service chemistry teachers from three public universities participated in the data collection for this study. A modified version of Draw a Science Teacher Test Checklist (DASTT-C) was used as a data collection instrument. The results of study showed that pre-service chemistry teachers’ perspective of science teaching style is 37,9 % student-centered, 22.7% teacher-centered, and 39.4% reflect the characteristics of both student-centered and teacher-centered approaches. A significant association was found between gender and instructional style. Female pre-service teachers are more willing to use student centered approaches rather than male pre-service teachers.


ANAHTAR KELİMELER: kimya öğretmen aday , DASTT-C, fen öğretimi


KEYWORDS: pre-service chemistry teacher, DASTT-C, science teaching

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education