İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖRGÜTSEL ZEKA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN İLİŞKİLERİ


PERCEPTIONS OF PRINCIPALS AND TEACHERS CONCERNING THE ACHIEVED LEVEL OF ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE WITHIN PRIMARY SCHOOLS


Özlem Oğuz EKİCİ & Yrd.Doç Dr.Osman TİTREK


ÖZET
: Okul yöneticisi ve ö retmenlerin görü lerine göre, resmi ve özel ilkö retim okullar nda, örgütsel zekâ düzeylerini belirlemek amac yla yap lan bu ara rmada, Sakarya il merkezindeki ilkö retim okullar nda görev yapan 499 ilkö retim okulu yöneticisi ve ö retmen -resmi ilkö retim okullar ndan 380, özel ilkö retim okullar ndan 199- kat lm r. Veriler, Albrecht (2002) taraf ndan geli tirilen, “Örgütsel Zekân n Boyutlar Ölçe i” den uyarlanan, “ lkö retim Okullar n Örgütsel Zekâ Düzeyleri Ölçe i” kullan larak elde edilmi tir. Ara rma bulgular na göre, “stratejik vizyon, payla lan kader, de ime istekli olma, içtenlik, güç birli i ve uygunluk, bilgiyi etkili kullanma, performans bask “ boyutlar nda de erlendirilen örgütsel zekâ düzeylerinin özel okullarda resmi okullara oranla daha yüksek alg land belirlenmi tir. Okulda yapt klar görevlere göre örgütsel zekân n payla lan “kader” boyutu hariç, tüm boyutlar nda istatiksel olarak anlaml fark oldu u saptanm r. 21 y l ve üstü k deme sahip olan çal anlar n di er çal anlara oranla örgütsel zekân n tüm boyutlar n gerçekle me düzeyini daha yüksek alg lad klar belirlenmi tir. Ancak, cinsiyetin çal anlar n örgütsel zekâ alg nda bir etkisi olmad saptanm r.


ABSTRACT
The objective of this research was to determine to what extent organizational intelligence (OI) has been achieved within private and public schools according to the perceptions of principals and teachers. The research included 499 principals and teachers -380 principals and teachers employed by public primary schools and 119 principals and teachers within the private primary school system- in Sakarya. Data was gathered utilizing the “Organizational Intelligence in Primary Education Schools Questionnaire” adapted from “Dimensions of the Organizational Intelligence Questionnaire” developed by Albrecht (2002). These findings were based on significant differences of perception concerning OI levels for the following dimensions: strategic vision, shared fate, appetite for change, heart, alignment and congruence, knowledge deployment and performance pressure. The results from analysis of all OI dimensions revealed that performances of private primary schools are superior to public primary schools. Principals and teachers with 21 years or more experience expressed more positive perceptions toward all OI dimensions. However, gender among the research subjects registered no effect on OI perceptions.


ANAHTAR KELİMELER: örgütsel zekâ, ilköğretim okullar , yönetici ve öğretmen görüşleri, küme analizi


KEYWORDS: organizational intelligence, public primary schools, principal and teachers’ perceptions, cluster analysis

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education