ÜNİVERSİTEDE BİLGİSAYAR EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR CEBİRİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI: BİR ÖĞRETİM DENEYİ


USE OF COMPUTER ALGEBRA SYSTEMS IN MATHEMATICS TEACHING AT UNIVERSITY: A TEACHING EXPERIMENT


Yrd. Doç. Dr. Şenol DOST, Arş. GörYasemin SAĞLAM & Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Altay UĞUR


ÖZET
Bilgisayar ve beraberinde getirdi i teknolojilerin her geçen gün hayat zda daha çok yer almas , matematik itimini de etkilemi ve bu alana yönelik yaz mlar n geli tirilmesine neden olmu tur. Bilgisayar Cebiri Sistemleri (BCS) de bu yaz mlar aras nda önemli bir yer tutmaktad r. BCS’nin e itim ortam ile dikkatli ekilde bütünle tirilmesi, ö renme ortamlar na olumlu katk lar sa layacakt r. Ancak bu bütünle tirme s ras nda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, rencilerden beklenen matematiksel becerilerin geli mesine katk da bulunmakt r. Bu beceriler, farkl ara rmac lar taraf ndan de ik s fland rma sistemleri ile ifade edilmi tir. ki a ama halinde gerçekle tirilen bu çal man n amac , analiz dersi kapsam ndaki Taylor polinomlar konusunda bir çal ma yapra haz rlayarak, bir matematik ö retmeni yeti tirme program nda ö renim görmekte olan ö rencilerin, bir ö retim deneyi içerisinde BCS destekli ve -desteksiz s f ortamlar ndaki ö renci aktivitelerinde meydana gelen de iklikleri belirlemektir. Bir BCS yaz olan Maple ile bütünle tirilen çal ma yapra n haz rlanma sürecinde MATH s fland rma dikkate al nm r. Çal man n sonucunda BCS destekli grupta yer alan ö rencilerin farkl gösterimleri daha çok kulland klar , elde ettikleri sonuçlara daha ele tirel bakt klar , yorumlama ve genelleme becerilerinin ön plana ç kt gözlenmi tir.


ABSTRACT
The ever-increasing presence of computers and other technologies that come along with them has affected mathematics education, and it resulted in the development of software in this field. Computer Algebra Systems (CAS) occupies a very important place among such softwares. A careful integration of CAS with the education environment would contribute to any learning environment of any level. However, the most important point to focus during this integration is to contribute to students’ development of expected mathematical skills. These skills have been expressed by different researches under different classification systems. The aim of this study, which has been realized in two stages, is to determine the changes in the activities of students, who have enrolled in a mathematics teacher training program, in a teacher experiment design, in CAS-supported and without CAS-support class environments. To this end, a worksheet on Taylor polynomials was prepared. In the preparation process of this worksheet, which was integrated with Maple, a CAS software, MATH taxonomy was taken into consideration. As a result of the study it was observed that the participants in CAS-supported environment frequently used different representations, had a critical point of view for gathered results and the interpretation and generalization abilites came into prominence.


ANAHTAR KELİMELER: üniversite öğrencileri, bilgisayar cebiri sistemleri, MATH s fland rma, çal ma yapra , retim deneyi.


KEYWORDS: university students, computer algebra systems, MATH taxonomy, worksheet, teaching experiment.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education