ÖĞRETMENLERİN BİLİMİN DOĞASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: HİZMETÇİ EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ


DEVELOPING SCIENCE TEACHERS’ NATURE OF SCIENCE VIEWS: THE EFFECT OF IN-SERVICE TEACHER EDUCATION PROGRAM


Yard. Doç. Nihal DOĞAN, Doç. Dr. Jale ÇAKIROĞLU, Seda ÇAVUŞ & Arş. Gör. Ka


ÖZET
Birçok ülke; fen e itim programlar yla, etkili bir fen ö retme ve ö renme sürecinin düzenlenmesini ve rencilerin bilim okur-yazar olarak yeti tirilmesini hedefler. Bu hedefin gerçekle tirilmesinde en önemli rolü fen ö retmenleri üstlenmektedir. Bu do rultuda, bu çal man n amac ; ilkö retim fen ve teknoloji dersi ö retmenlerinin “Bilimin Do as ” hakk ndaki görü lerinin geli tirilmesinde, hizmetiçi e itim program n etkisini incelemektir. Bir hafta süren “Bilimin Do as ” hizmetiçi e itim program na 24’ü bayan 20’si erkek toplam 44 Fen ve Teknoloji dersi ö retmeni kat lm r. Ö retmenlerin bilimin do as hakk nda görü lerini belirlemesinde, Aikenhead, Ryan ve Fleming (1989) taraf ndan geli tirilen “Fen, Teknoloji, Toplum Üzerine Görü ler” (Views On Science, Technology and Society; VOSTS) anketinin 14 sorusu ön-test ve son-test olarak kullan lm r. Ö retmenlerin, bilimin do as n; “bilimsel bilgi deney ve gözlemlerden elde edilmi kan tlara dayan r, bilimsel bilginin s flama düzeyinin do as , ‘Bilimsel Metot’ miti ve hipotezlerin epistemolojik durumu” hakk ndaki görü lerinin e itim sonras nda olumlu yönde geli ti i tespit edilmi tir. Bu sonuçlar; etkili düzenlenen hizmetiçi e itim programlar n ba ar oldu unu ortaya koymaktad r.


ABSTRACT
Science education programs in many countries aim to promote effective teaching and learning process in science classroom and consequently develop scientifically literate person. Science teacher is an important actor to achieve this goal. For this reason, the purpose of the study was to examine the impact of one-week in-service program on elementary science teachers’ views of nature of science (NOS). A total of 44 (24 Female, 20 Male) elementary science teachers participated in the study. Pre and post administration of Views On Science-Technology -Society (VOSTS) questionnaire including 14 items (Aikenhead, Ryan & Fleming, 1989) was used to determine teachers’ NOS views. The results of the study indicated that at the end of the program majority of teachers’ demonstrated substantial improvements in their understanding of some NOS aspects such as theory driven nature of observations, scientific method, and hypothesis. This result supports effectiveness of in-service program on the development of science teachers’ NOS views.


ANAHTAR KELİMELER: bilimin doğası, bilimin felsefesi, fen eğitimi, hizmetçi eğitim


KEYWORDS: nature of science, philosophy of science, science education, in-service education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education