ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANMA SÜRECİNİN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK ÖĞRENMELERİ ÜZERİNE OLUMSUZ YANSIMALARI


NEGATIVE REFLECTIONS OF PREPARATION PROCESS TO THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAM ON STUDENTS’ MATHEMATICS LEARNING


Arş. Gör. Savaş BAŞTÜRK


ÖZET
Bu ara rman n amac , üniversiteye giri s nav na haz rlanma sürecinin 9. s f ö rencilerinin fonksiyonlar konusuyla ilgili sorulardaki çözüm yollar ve hatalar üzerine olumsuz yans mas ortaya koymakt r. Bunu yapabilmek için üç farkl lisenin 9. s flar nda okuyan 229 ö renciye fonksiyonlar konusuyla ilgili aç k uçlu sorulardan olu an bir yaz soru kâ da lm r. Bu makale çerçevesinde sadece, cebirsel olarak tan mlanm bir fonksiyonun tersini bulmay gerektiren bir soruya verilen cevaplar n analizinin sonuçlar na yer verilecektir. Ara rman n sonuçlar na göre, üniversiteye haz rlanma sürecinin ö rencilerin matematik ö renmeleri üzerinde olumsuz etkileri vard r. Bu ba lamda, s nava haz rlanma kayg n yüksek oldu u liselerde, ö renci çözüm yollar ve hatalar matematiksel olarak oldukça s rl ve sadece ezberlenen kural ya da algoritman n unutulmas na dayanmaktad r.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate negative effects of preparation process of the university entrance exam on students’ solution processes and mistakes related to the function concept. To this end, a questionnaire related to the concept of function was administered to 229 students from first class of three different high schools. In this paper, only results of the analysis of the question required to determine the inverse of a function defined algebraically are presented. The results of this study have shown that preparation process of the entrance exam has negative influences on student learning in mathematics. Their procedures were based only on remembering a memorized algorithm or rule and thus their mistakes were mathematically very poor.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik Eğitimi, fonksiyon kavram , üniversite giriş sınavı, dershane


KEYWORDS: Mathematics education, function concept, university entrance examination, private course

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education