TÜRKİYEDEKİ MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDAKİ EĞİLİMLER: 1998 İLE 2007 YILLARI ARASI


TRENDS IN TURKISH MATHEMATICS EDUCATION RESEARCH: FROM 1998 TO 2007


Prof. Dr. Adnan BAKİ , Assoc. Prof. Dr. Bülent GÜVEN, Assist. Prof. Dr. İlhan KARATAŞ & Assist. Prof. Dr. Yaşar AKKAN


ÖZET
Bu çal man n amac , Matematik E itiminde Türkiye’de tamamlanan yüksek lisans ve doktora çal malar ndaki ilimi belirlemektir. Bu amaç do rultusunda YOK’deki Ulusal Tez Merkezi, Proquest veri taban ve Üniversitelerin kütüphaneleri taranarak toplam 284 yüksek lisans ve doktora tezi incelenmi tir. Döküman analizi sonucunda ara rma problemi matematik ö retimi olan tez say n di er ara rma konular na göre oldukça fazla oldu u ortaya ç km r ve bu problem üzerine yap lan tezlerin say nda art oldu u görülmektedir. Ayr ca matematik e itimi ara rmac lar taraf ndan en çok tercih edilen ara rma tasar ise deneysel tasar m ve en çok tercih edilen veri toplama arac n ise anket ve ba ar testleri oldu u belirlenmi tir. Ara rmac lar örneklem olarak ço unlukla 6., 7. ve 8. s f ö rencilerini tercih etmi lerdir.


ABSTRACT
The aim of the study is to determine trends in Turkish Mathematics Education on the basis of both master and doctoral theses involved. The researchers reviewed the online databases of the Higher Education Council and Proquest as well as the library of each university and examined 284 graduate theses in regard to research topic, research methods, data collection and sample. The document analysis has pointed out that the number of the thesises focusing research problem on teaching mathematics is quite high when compared with the other thesis focused different research topics and it is seen an increase in the number of the thesises written around that problem. In addition, it was determined that the most preferable research design by mathematics education researchers was experimental design and the most preferable data collection instruments were questionnaires and


ANAHTAR KELİMELER: matematikeğitimi , araştırma metotları , matematik eğitiminde eğilimler , lisans üstü tezler


KEYWORDS: Mathematics education, research methods, trends in mathematics education, graduate theses.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education