DEVLET OKULLARININ PERFORMANS YÖNETİMİ AÇISIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ : KKTC ÖRNEĞİ


EVALUATION OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN STATE SCHOOLS: A CASE OF NORTH CYPRUS


Hakan ATAMTÜRK , Assist. Prof. Dr. Fahriye A. AKSAL, Assist. Prof. Dr. Zehra A. GAZ & A.Nurdan ATAMTÜRK


ÖZET
Ara rma, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti devlet okullar n performans yönetimi aç ndan de erlendirilmesini temel almaktad r. Bu ara rma, ö retmenlerin ve sorumlu müdürlerinin performans yönetimine ili kin alg lar n de erlendirilmesini ele alarak KKTC devlet okullar n performans yönetimi ile kaliteyi yakalamas n de erlendirilmesini hedef almas yla özgün bir niteli e sahiptir. Ara rmada, nicel ara rma yakla na ba anket ile nicel veriler elde edilmi , veriler SPSS program na ba ANOVA ile yorumlanm r. Performans yönetimi boyutlar n k deme göre anlaml farkl ara rmada dikkate al nm r. Çal ma grubunu, 11 devlet ortaokulunda görev yapan 16 sorumlu müdür ve 237 ö retmen olu turmaktad r. Ara rma sonucunda KKTC ortaö retim devlet okullar nda görev yapan ö retmen ve müdürlerin performans yönetimine ili kin fark ndal yarat larak, k dem ve performans yönetiminin boyutlar olan performans hedeflerinin planlanmas , raporlama i lemine ili kin görü ler, performans de erlendirme, ödül ve ceza, bireysel performans ve örgüt kültürü ili kisi aras nda anlaml fark oldu u ortaya ç km r.


ABSTRACT
The research study aims to evaluate performance management in the state secondary schools in North Cyprus. This study is significant by shedding a light on perceptions of teachers and headmasters regarding quality control of schools through performance management. In this research, quantitative research was employed, and a survey was conducted to gather quantitative data through questionnaires. Quantitative data were analysed and interpreted through SPSS program based on ANOVA. 16 head teachers and 237 teachers from 11 state secondary schools participated in the research. The findings revealed that teachers and headmasters gained insights on performance management and its dimensions. In this research, the significant difference between work experience of teachers and headmasters and the dimensions of performance management was revealed. In other words, there is a significant difference between work experience and the dimensions of performance management which are the planning of individual performance goals, reflection on observation reports, performance measurement, reward-punishment and the relationship between individual performance and the culture of the organization


ANAHTAR KELİMELER: k dem, mesleki gelşim, performans yönetimi, ortaokul


KEYWORDS: work experience, professional development, performance management, secondary schools

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education